72258. lajstromszámú szabadalom • Léghajókikötő

Megjelent 1918. éVi julius hó 5-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72258. szám. V/h/l. OSZTÁLY Léghajókikötö. DEUTSCHE MASCHINENFABRIK AKTIÉN GESE'LLSCHAFT CÉG DUISBURGBAN: A bejelentés napja 1916 november hó 14-ike. Elsőbbsége 1913 ueptember hó 4-ike. A találmány tárgyát oly léghajókikötö képezi, mely fölülről hozzáférhető föl­vevőtérből és egy vagy több, ebbe tor­kolló tartózkodási térből áll. A találmány lényege, hogy a léghajókikötö mélyítet­ten van beépítve és hogy a fölvevőtérben köröskörül forgatható, minden helyzeté­ben emelhető és sülyeszthető, a léghajó fölvételére való dobogó van elrendezve, mely fölemelt helyzetében a környező tereppel egy síkban fekszik és a fölvevő­tér fölső nyílását teljesen elzárja. Az is­mert légh'ajókikötőkkel szemben a talál­mány tárgya azt az előnyt nyújtja, hogy á léghajók kikötése könnyebben és biz­tosabban megy végbe, minthogy egyrészt a léghajó rögzítését végző legénység nagy sík fölületen biztosan mozoghat, míg másrészt a berendezésnek nincsenek ki­álló szilárd részei, melyeikhez a szél a léghajót a kikötés alatt odanyomhatná. A mellékelt rajzon a találmány tár­gyának egy foganatosítási alakja van vázlatosan hosszmetszetben és fölülné­zetben föltüntetve. A rajzon (a) a fölülről hözzáférhető fölvevőtér, melybe a léghajók számára való, sülyeszíetten elrendezett (b) tar­tózkodási terek torkolnak. Az (a) föl­vevőtérben a (c) dobogó van elrendezve, mely köröskörül forgatható és minden helyzetében emelhető, illetve sülyeszt­hető. A,léghajót mindenekelőtt a dobo­gón lehorgonyozzuk, ezt követőleg a do­bogót lesűlyesztjük és annyira elforgat­juk, hpgy a léghajó a fölvételére való térbe legyen vontatható. A viszonyok emellett úgy vannak megválasztva, hogy a (c) dobogó fölemelt helyzetében a kör­nyező tereppel egy síkban fekszik és az (a) föl vevőtér fölső nyílását teljesen el­zárja, ami álíal a föbtemlített előnyök elérhetőkké válnak. A (c) dobogó emelésére és sűlyeszté­sére szolgáló eszközök a találmány szempontjából lényegtelenek és igen kü­lönbözők lehetnek. így pl. a (c) dobogó emelése és sülyes^tése vi-zi erővel vagy emelőmüvei, orsók vagy effélék segélyé­vel végezhető. A rajzon példaképen be­mutatott esetben a (c) dobogó gyürO-alakú (d) úszótesten van elrendezve, melynek bemerüjési mélysége víznek az üregeibe való beszivattyúzása vagy azok­ból való kiszivattyúzása által az úszó-

Next

/
Thumbnails
Contents