72257. lajstromszámú szabadalom • Háztartási darálóeszköz

Megjelent 1018. évi Juliiig hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72257. szám. XVIlI/a.. OSZTÁLY. Háztartási darálóeezköz. JENDL ANDRÁS LAKATOSMESTER RES1CZABÁNYÁN. A bejelentéi napja 1916 £prilis hó 25ike. Jelen találmány tárgya különösen kávé őrlésére szolgáló darálóeszközre vonat­kozik, mely egyrészt külső alaikjában lö­vedéket mutat és ezáltal egy a nehéz há­borús időkre emlékeztető háztartási esz­közt szolgáltat minden háztartás részére, másrészt könnyű, elroinolhatlán, szét1 ­szedhetősége, minek következtében ala­pos tisztíthatósága által tüník ki. A mellékelt rajzokban az 1—3. ábrák a jelen találmány tárgyának három foga­natosítási alakját szemléltetik. Amint a rajzokból látható, a kávéda­ráló szerkezete lövedékalakú, vékony­falú burok belsejében van elrendezve, mely az alsó (a) részből és az erre (a—c) bajonett zárral rögzíthető csúcsosodó (b) födőrészből áll, az 1. ábrában látható fo­ganatosításnál a lövedékburok szokásos fiókos (d) szekrényre van reácsavarva; a 2. ábrabeli foganatosítási alaknál a tel­jes lövedék alátét nélkül van alkalmazva, fenekében a fecskefark alakú (d) korong van kiképezve, melybe beleillő csavar­szorító illesztendő, hogy az utóbbi segé­lyével az egészet az asztal táblájára erő­síthessük. Ezen foganatosítási ©laknál a darált term%^ rézsútos (f) lemezen, ezután az (e) csatornán keresztül a lövedék belse­jéből alátartandó edénybe folyik be. < Hogy azonban használaton kívül ezen csatorna ne zavarja a shrapnell külsejét, az (a—g) rúgós hatása ellenében a lö­vedék belsejébe tolható és akikor a vig­nettaszerű (h) födővel lefödhető. Ezen, valamint a lövedék testén magán ilyféle fölirások: „az 1914— .... évi háború emlékére" vagy egyéb díszítések alkal­mazhatók. A 3. ábrában föltüntetett foganatosítás­nál a darált termék a lövedék belsejében gyűlik meg, hogy a darálószerkezetnek a lövecfékből való kihúzása után abból kiönthető legyen. A darálószerkezet a bevezetésben em­lített előnyök, valamint egyszerű, szolid konstrukció elérése céljából a következő­képen van megszerkesztve: a szokásos (i) darálókő (j) tengelyével a (k) ken­gyel ágyazásban forog, melynek végei fecskefarkszerüen a fogas (1) henger tes­tében illeszkednek. Alul az (i) őrlőkő alátámasztását az (m) csavar beállítha­tóan eszközli, mely a végeivel hasonló­képen fecskefarkszerüen az (1) henger testében illeszkedő (n) traverzában van. becsavarolva. Végre, hogy az őrlőkő (p)

Next

/
Thumbnails
Contents