72256. lajstromszámú szabadalom • Készülék mozdonyokon a mozdonyszemélyzet füst- és égési gázok ellen való megvédésére

Megjelént 1918. évi juliu* hó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL LEÍRÁS 72256. szám. XVJU/b. OSZTÁLY. Készülék mozdonyokon a mozdonyszemélyzetnek füst- és égési gások ellen való megvédésére. DRÁGERWERK, HEINR. & BERNH. DRAGER CÉG LÜBECKBEN. \ b»j«l«nti» napija 1917 iabrm&r U K-ik*. A találmány tárgya mozdonyokon al­kalmazandó készülék, amellyel a moz­dony szeimélyzete (vezető, fűtő) különö­sen alagutakban való járás alkalmával szükség esetén védekezhetik a füst- és, égé^i gázok ellen. A találmány szerinti készülék a nyo­mólég-fóktartányból a vezető-, illetve fűtőálláshoz elágaztatott vezetékiből áll, amelyhez gázvédőálarc vagy alkalmas szájlégzfőszerkezet van megfelelő módon, pl. tömlő révén kapcsolva. Az álarc cél­szerűen úgy van berendezve, hogy a be­légzés a csövön át és a kilégzés a sza­badba történik. Rendesen két ily készü­léket alk&lmázunk a mozdonyon, azon­ban természetesen ezek nagyobb szám­ban is fölszerelhetők. A Ha alagúton' való áthaladáskor a füst­vagy égési gázok veszélyesen visszacsap­nak, úgy a mozdonyon lévő kezelősze­mélyzet mindegyike egy yédőálarcot vesz föl és a nyomólégvezeték nyitása után levegőt lélegzik be a nyomólég-féktar­tányból, az elhasznált levegőt pedig a szabadba légzi ki. Célszerű takarékzsákot közbekapcsolni, _ amely a kilégzési perio-. dus alatt a^folytonosan továbbáramló le­vegői a belégzés megkezdéséig fölveszi. Ha a nyomólég nyomása túl nagy ahhoz, hogy közvetetlenül legyen belélegezhető, úgy a iégzőtömlőhöz áramló nyomóle­vegő nyomását csökkenteni -kell, ami célszerüéh a légzőtöplő elé kapcsolt al­kalmas " fékező- vagy fojtószerkepettel, célszerűbben azonban valamely ösmert redukálószeleppel •történik, mely a lég: zési levegőt önműködően tartja meg egy meghatározott álláadó nyomáson, A mellékelt rajzban a találmány táa>' gyának példaképem yiegoldási alakja van "föltüntetve. A hátulnézetben rajzolt mozdonyon két, a nyomólég-féktartányokból jövő (a) és (al) vezeték szolgál a mozdony­vezető, illetve fűtő (b) állásához. Ezen vezetékekhez, amelyek- alkalmas módon elzárhatók lehetnek, egy-egy (c), illetve (cl) redukálószeiep van kapcsolva, ame­lyekből a (d), illetve (dl) tömlő vezet az (e), illetve az (el) gázvédőálarchoz. Füstgáz- vagy égőgázveszély esetén a vezető és a fűtő egy-egy álarcot vesz föl, kinyitja a hozzátartozó nyomőlégvezeté­ket és redukálószelepet és a, nyomáséi­ban csökkentett levegőt "a fék-légtartány­\

Next

/
Thumbnails
Contents