72253. lajstromszámú szabadalom • Többfázisú irányítókészülék izzó katódával és erős vakuummal

Megjelent 1918. évi Július hé 5-én. HAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 72253. szára. VII/g. OSZTÁLY. Többfázisú irányító készülék iuó katódával és erős vákuummal. MAGYAR SIEMENS-SCHUCKERT-MÚVEK VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 aúgusitus hó 11-ike. Elsőbbsége 1815 aagusstas bó 16-ika. A szóiban levő készülékekben az áram az izzó katóda és az anódia között a váku­umban tudvalevőleg annál inkább közé­ledik a telítés áramához, minél kisebb a távolság közöttük; a telítési áram eléré­sére pedig a legcélszerűbb elrendezés a katód'át hengeres anóda tengelyében ágyazni. Igen erős vákuummal működő elren­dezésekben a tapasztalat azt tanitja, hogy az áram más utat, mint amelyei a kiató­dától kiinduló elektródák jelölnek ki, még 100.000 Volt, sőt ennél is nagyobb feszültség esetében sem tör át. E fölisme­rés értékesíttetik a találmány szerint oly nagy feszültségű irányító készülékek szer­kesztésére, amelyeknek egynél több, kü­lönböző fázisokhoz tartozó anódájuk van és céljuk, hogy a készülék méretei lehe­tőleg kicsinyek és a katóda igénybe vé­tele amennyire csak lehet egyénletes- le­gyen. A találmány értelmében az üreges hen­geralakú anódáik lehetőleg sűrűn sora­koznak egymás mellé, az izzó katóda pe­dig akkép helyezkedik el az általuk alko­tott henger közepén, hogy ez utóbbi által lehetőleg egész hosszában körülvétessék. A csatolt rajzon a találmány példája gyanánt kétféle elrendezést látunk föl­tüntetve. Az 1. ábra sématikusan háromfázisú irányító készüléket ábrázol, amelynek (1, 2, 3) anódáit a (4, 5, 6) vezetékek táp­lálják. Az izzó katóda a három párhuza­mosan kapcsolt (7, 8, 9) részből áll, a fűtő- és az üzem-áram (10) és (11) veze­tékével. Mindegyik részkatódát megköze­lítőleg egész hossza mentén egy-egy anódahenger vesz körül. Ez utóbbiak oly sűrűn sorakoznak egymás mellé, hogy csak igen kis hézag marad köztük. A 2. ábrán látható kivitelinél csupán csak egy pálcaalakú (7) izzó katóda van, amelyen az egyes fázisok (1, 2, 3) anódái sűrűn egymás mellé vannak sorakoz­tatva. Minthogy mindegyik fázishoz há­rom párhuzamosan kapcsolt részanóda tartozik;, úgy az izzó katódát egészben véve az ily anódáik három csoportja veszi körül. E részanódák sorrendjében válta­koznak tehát a fázisok szabályszerű sor­rendben egymással. Természetesen könnyen lehet a 2. áb­rán föltünteteti elrendezést az 1. ábrabeli több párhuzamosan kapcsolt katódával

Next

/
Thumbnails
Contents