72249. lajstromszámú szabadalom • Beállítható csavarkulcs

Megjelent 1918. évi junius hó 19-éa. MAGT. Km. SZABADALMI Epfl f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72249. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Beállítható caavarknlcB. B. & 0. LIBERGS FABRIKSAKTIEBOLAG CÉG ROSENFORS SKOGSTORPBAN. « A b«i«UntM Mpjk 1917 iprilia hó «-ika. KUfibbiég* 1916 májas ki 4-ike. A találmány tárgya beállítható csavar­kulcs, melynek eltolható pofáját vele for­gathatóan összekötött excenterei rend ezés mozgatja el, mely utóbbi a helytálló pofa nyelén elrendezett nyúlványokkal műkö­dik együtt. A találmány célja olyan csavarkulcs lé­tesítése, mely anélkül hogy holtmozgást végezne, egyetlen fogással könnyen és gyorsan beállítható és nágy biztonsággal szorítható változó nagyságú csavaranyák­ra, mi mellett a kulcsot a csavaranyához képest való elfordításánál a csavaranyá­ról nem kell levenni, amennyiben a kulcs a visszaforgatásnál a csavaranyá­tól önműködően oldódik, az előreforga­tásmál pedig újból a csavaranyára feszül. A találmány tárgyát képező csavarkulcs ezenkívül úgy van berendezve, hogy bár­milyen összekötőrész oldáisa vagy meg­erősítése nélkül szétszedhető és összeállít­ható. A szétszedjés és (összeállítás tehát egyszerűen azáltal történik, hogy a része­ket egymástói elválasztjuk, illetve egy­másba illesztjük. A találmány tárgyának főjellemzője ab­bán áll, hogy az excenter az eltolható po­fában oly módon forgathatóan ágyazott fogantyún van elrendezve, hogy a fogan­tyú a nyél és a pofa síkjában mozgatható el, úgy hogy az az erő, mely a fogantyú elforgatásához és a pofák zárásához szük­séges, ugyanabban a síkban fekszik, mint az az erő, mely a csavarkulcs forgatásá­nál kifejtetik. Emellett a fogantyúnak a mozgatható pofában • fekvő forgáscsápja a helytálló pofa nyelének ugyanazon ol­dalán lehet elrendezve, mint a mozgat­ható pofa támadófölülete, míg maga a fogantyú a nyél ellenkező oldalán túlter­jed. Ezáltal elérjük, hogy aiz az erő, mely a mozgatható pofára kifejtetik, a pofák támadófölületeire lehetőleg merőleges és a pofáik által befogott csavaranya közép­vonalán megy áít. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké­pező csavarkulcs egy foganatosítási alak­ját az 1. ábrán oldalnézetben, részben met­szetben ós a 2. ábrán elölnézetben mutatja. A csavarkulcs helytálló (1) pofája a (2) nyéllel célszerűen egy darabból készül. A mozgatihaStó (3) pofa, mely a (2) nyél mentén eltolható, a (3) pofához a (4) sze­gecsek utján erősített és a nyelet körül-

Next

/
Thumbnails
Contents