72246. lajstromszámú szabadalom • Gyútógolyóberendezés két- vagy többhengeres explóziós mótorokhoz

Mogjelent 1918. évi junins hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KTTl HIVATAL SZABADALMI 72246. szám, V/d/s. OSZTÁLY. Gjújtógolyób«rendeíés két- ragy többhengere* erxplóíióB lűótorokboí. JÖNKÖPINGS MEKANISKA WERKSTADS AKTIEBOLAG CÉG JÖNKÖPINGBEN. A bejelentés napja 1916 december hó 28-ika. Slafibbaég* 1916 február hó 10-ike. Két- vagy többhengeres ~ explóziós mo­toroknál eddig szokásban volt, hogy min­den egyes hengerhez egy gyújtógolyót alkalmaztak. A gyújtógolyó minden egyes hengernél különálló elemet képezeit és körülbelül ugyanoly módon volt elren­dezve, mint az egyhengeres mótoroknál. Ezen elrendezésnél természetesen min­den egyes gyújtógolyóhoz ugyanaz á ki­szolgálás és ellenőrzés szükséges, mint egy egyhengeres mótor gyújtógolyójához vagyis minden egyes gyújtógolyóhoz egy fütőlámpa szükséges. A tüzelőanyag- és légbevezetést továbbá rendkívül pontosan kell szabályozni, úgy hogy egy gyújtó­golyó se kapjon túlmagas vagy túlala­csony hőmérsékletet. Ha ugyanis, mint az kéthengeres motornál többnyire elő szo­kott fordulni, az egyik gyújtógolyó haj­landóságot mutat arra, hogy aránylag hidegen maradjon, ezen henger munkája a tüzelőanyag kevésbé jó elgázosítása folytán csökken és a -gyújtások egészen kimaradhatnak. Emellett természetesen a többi hengernek az egész munkát át kell venni, minek következtében a sebes­ség csökken és a teljesítmény kevesbedik. Képletesen kifejezve azt lehet tehát mon­dani, hogy az eddig használatos elreade-* zésnél két gyújtógolyó között a hőmér­sékletre nézve labilis egyensúly áll fönn. A találmány oly berendezésre vonat­kozik, mely a két szomszédos henger gyújtógolyói _között az egyik vagy másik ok miatt föllépő hőmérsékletkülönbséget kiegyenlíti. Ezen hőkiegyenlítés a talál­mány értelmében azáltal lehetséges, h<$|$ a gyújtógolyók egy darabban. vannaK öntve vagy más módon úgy vannak elő­állítva vagy egyáltalában úgy vannak egyesítve, hogy kölcsönös hőátvitel lehet­séges. A mellékelt rajion a berendezés példa­képen van föltüntetve. Az 1. ábra kéthengeres mótor liengérének ési gyújtógolyóinak metszetét mutatja, a 2. ábra a közös, kettős gyújtógolyó keresztmetszetét az 1. ábra a—b vonala szerint, a 3. ábra a berendezés oly foganatosítás! alakját, melynél a két gyújtógolyó nin­csen egybe öntve, hanem azok csak vé­geikkel egymás mellett fekszenek, miál­ial a kívánt hőátvitel elérhető. Az 1. ábrán (1) és (2) jelzik a faét hen­gert (3) és (4) elégési tereikkel. (5) az

Next

/
Thumbnails
Contents