72243. lajstromszámú szabadalom • Szénkosár

V AlesJfclent 1»18. é>i junius hó 19-éa. HAGY. KIR SZABADALMI g g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72243. szám. vr/f. OSZTÁLV. Ssénkosár. WAHL JÓZSEF KOSÁRFONÓMESTER NAGYTÉTÉNYBEN. A bejelentéi napja 1917 májas U 29-ike. A szén és més efféle anyagok hordádra való ismert kosaraknak egyrészt az a hát­ránya, hogy a fenéklap csakhamar, vagy legalább is sokkal gyorsabban romlik el, mint az oldalfalak, másrészt pedig a szén vagy efféle különösen a fenéklap nyilásíaiffi át kihűli és így egyrészt nem gazdaságos, másrészt pedig piszkos munkát tesz osaik lehetővé. Mindezen hátrányok kiküszöbölését célozza a jelen találmány tárgyát képező szénkosár, melynek lényege abban áll, hogy a fonással előállított rendes fenékla­poti kivül még egy foniásközben behelye­zett és így helyzetében szilárdan fogva­tariott vaslemez fenéklappal is el van lát­va, mely egyrészt a kosár fenekét sokszo­rosan tartósabbá teszi, mint az eddigi ko­sarfenekek éte másrészlt tömör voltánál fogva a szénnek hordás közben való ki­hullását lehetetlenné teszi. A szénkosár azonkívül a fenéklap külső oldalán két a fenéklaphoz csavarokkal erősített ta­lapzatléccel van ellátva, melyek az alsó fonat fenéklapot a gyors elkopástól meg­óvják. A találmány tárgyát képező szénkosár a csatolt rajzon példakép vett foganato­sítási alakjában van föltüntetve, neveze­tesen az 1. ábra a szénkosár fölülnézete, a 2. ábra ugyanannak alulnézete, a 3. ábra pedig a kosár egy részének na­gyobb léptékű függőleges metszete a 2 ábra A—B vonala szerint. A szénkosár a rendes módon font (a) oldalfallal, valamint az ezzel egybefont (b) fenéklappal van ellátva. Ezen fenéK-lap fölé fonás közbe a vasbádogból álló (c) leanez van úgy elhelyezve, hogy azt egyrészt a kosár vesszői és másrészt tet­szőlegesen alkalmazott, a rajzon fpl nem tüntetett drótszálak tartják fogva helyze­tében. Az ily módon úgyszólván' befont vaslap közepén (d) fejes szögecs is van a (b) fonat fenéklappal összetartva. A (b) fenéklap alsó, vagyis külső olda­lán ezen lappal (e) csavarszögek segélyé­vel összeerősített két (f) talplemez van alkalmazva, melyek a (b) fonat kímélé­sére valók. Az ily módon elkészített szénkosár minden részében egyaránt a leghosszabb ideig fog eltaríani és azonkívül a szén kihullását tökéletesen meggátolja. *

Next

/
Thumbnails
Contents