72240. lajstromszámú szabadalom • Ablak kiváltképen gyári és műhelyvilágításhoz

1918* CTÍ junius Üó 19-én, MAGY. ^ KIR. SZABADALMI V&H HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72240. szám. VLII/d. OSZTÁLY­Ablak, kiváltképen gy&ri és műhelyrilágitáshoz. MARGALIT ANDOR OKL. MÉRNÖK, ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A b«j«lentás napja 1916 október hó 25-iké. A jelen találmány tárgya ablak, kivált­liépen gyári és mühelyvilágitáshoz cs az általánosan használatos idomvasablako­kat van hivatva pótolni, melyek a henge­relt szelvényekben és rúdvasanyagban a háború következtében beállott nagy szük­séglet folytán nagy áremelkedést szenved­tek. A találmány szerinti ablak- az idom­vasablakok minden előnyét egyesíti, emel­lett olcsósága és minden helyen csekély eszközökkel, egyszerűen való előáliítható­sága folytá l azokat még fölül is múlja. A találmány' szerinti ablakot lényegé-Len az ablak űrszelvényében egymástól x)jio:.yos távolságban eltcndezeti párhu­zamos, vasbetonból készült rúdak jel­lemzik, amelyeken az üvegtáblák alkal­mas módon föl vannak erősítve. A talál­mány tárgyának egy célszerű íoganatosí­tási alakjánál a vasbetonrúdak kereszt­metszetükben oly módon vannak nleg­szűikítve, hogy e megszűkítés folytán az üvegtáblák fölvételére szolgáló pihenők keletkeznek. A vasbetonrúdakon az ab­laktáblák ragacsanyag nélkül1 csavarok­kal, vagy más egyéb módon erősíttetnek meg. Miután az űrszelvényben elrende­zett, párhuzamosan' haladó vasbetongie­rendák szilárdsági igénybevétele igen cse­kély, ezeket ,igen kis méretűekre lehet készíteni, úgy, hogy az általuk elfogott űrszelvény az idomvasablákokhoz képest százalékosan csak egész lényegtelenül növekedik. A rajzon a találmány szerinti ablaknak kél példaképem foganatosítási alakja van íöltüntetve; az 1. ábra elölnézetben, a 2. ábra vízszintes keresztmetszetben az ablaknak függélyes falban való kiképzési módját mutatja, míg a ' 3. és 4. ábra keresztmetszetben, illetve ntzetben a találmány szerinti ablaknak fölülvilágítcknál való alkalmazási módját szemlélteti. m Az ablaik űrszelvényében egymástól bi­zonyos egyenlő távolságokban az (a—a) vasbetonból készült rúdak vannak ^gy­mással párhuzamosan elrendezve. E rú­dak épúgy fuithaitaalk vízszintesen mint; függélyesen, vagy (a) találmány tárgyá­nak fölülvilágitóknál való (alkalmazása esetén — ferdén. Az (a—a) vasbetonrú­daknak egymástól való távolsága az ab­lakhoz fölhasznált üvegtáblák szokásos

Next

/
Thumbnails
Contents