72239. lajstromszámú szabadalom • Lengőszárnyú repülőgép

Megjelent 19181 éri jimiu* hó 19-ém. ' MAGT. ^ KIR SZABADALMI l|jj g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72289. szárú. V/h. OSZTÁLY­Lengffssárnyú repülőgép. , KALISCH ZSIGMOND KERESKEpó GALÁNTÁN. A bejelentés napja 1917 mája* hó 5-ike A találmány lengőszárnyú repülőgé­pedre vonatkozik és lényege abban van, hogy a repülőgépnek ismert módon a madárszárnyákhoz hasonlóan úgy hossz-, minit *harántirányban boltozatosán kiké­pezett szárnyai mellső szélükön táska­szerű alakzatokba rrlennek át, a melyekbe az alább ismertetendő módon a szárnyak lefelé , csapó mozgása alkalmával össze­szoruló levegő tetemes része beszorítta­tik, a mikor is a beszorúlt levegő a táska­szerű részeikre nyomóhatást ''"jt ki melv a repülőgép előrtehajtását eredményezi. E hatást nagy mértékben elősegíthetjük azzal, hogy a szárnyak alsó fölületén cél­szerűen egymást zsaluszerűen átlapoló bordákat alkalmazunk, melyek a lecsa­pódó szárnyaik hatása alatt összeszoruló levegő nagy részének oldalirányban való kiszabadulását meggátolják és azt előre, az említett tásk&iszertí alakzatokba beszo­rulni kényszerítik. Végül a találmány célszerű kiviteli alakja szerint a mozgó szárnyak haránt­metszetük tekintetében ferde helyzetűek, úgy, hogy mellső szélük hátsó szélűiknél magasabban fekszik, a szárnyak lengési tengelye ellenben a repülés irányával pár­huzamosan van elhelyezve. Ezáltal az alább ismertetendő módon a szárnyak fölfelé csapódása alkalmával is az össze­szoruló levegő megfelelő lökőhatást ki­fejtő erőkomponenst eredményez, úgy, hogy ekkor is elérjük a repülőgép előre­hajlását. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak két példaképpen! foganatosítási alakja van vázlatosan föltüntetve. Az 1. ábra az gvik foganatosítása alak alulnézetbe. 2. ábra hosszmetszete, a 3. ábra metszet az 1. ábrának A—B vo­nala szerint, a 4. ábra egy másik kiviteli alak alulné­zete. az 5. ábra hosszmetszete, a 6. ábra metszet a 4. ábrának A—B vo­nala szerint. A repülőgép mindkét (1) szárnya (1. é® 4. ábrák) a madárszárnyak módjára van kiképezve és ezekhez hasonlóan úgy hosszirányban, mint a szélesség irányá­ban ívelt. Az (1) szárnyak mellső szélü­kön egy-egy (3) táskaszerű alakzatba mennek át (3. és 6. ábrák.) és alsó fölüle­tüköiv a zsalufüggönyök léceihez hason­lóan egylmáist átlapoló bordákkal vannak ellátva. Az 1.—3. ábrákon látható fogana­tosítási alaknál a (2) bordák a szárnyak

Next

/
Thumbnails
Contents