72237. lajstromszámú szabadalom • Falszerkezet

Megjelent 1918. éii Jnnim hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72237. szám. Vlll/a. OSZTÁLY. Falszerkezet. GEMBARZEWSKI DOMOKOS FŐMÉRNÖK SADOWA-WISZNIÁBAN (GALICZIA). A bejelentés napja 1917 májas hó 9-ike. Jelen találmány tárgya falszerkezet deszka vagy deszkahulladák fölhasználá­sával és lényegileg abban áll, hogy dtesz­kából vagy deszkahulladékból összera­kott rétegele, melyeknek hézagai habarcs­csal vannak kitöltve, olyképen vannak egymásra helyezve és csapokkal vagy -szögekkel összeerösítve, hogy egy sima, borító deszkákkal födött külső és egy lépcsősen rakott belső falfölületet alkot­nak, amely belső falfölület bevakolására és faldiszítések fölvételére alkalmas. Mellékelt rajzon látható a találmány szerinti falszerkezet néhány kiviteli alakja és pedig 1. ábra előlnézet részben eltávolított deszkab orítással, 2. és 3. ábrák metszetek az 1. ábra A—B, illetve C—D vonala szerint, 4., 5. és 6. ábrák pedig függőleges met­szetek a 2. és 3. ábrák E—F, G—II és az 1. ábra J—K vonala szerint. A falazott lábazatra épített falszerke­zet legalsó rétege (1, 2 és 3) deszkákból áll, melyek a teljes falvastagságot kitöl­tik. A második födőréteg, mint a 3. ábra mutatja, a (4, 5, 6 és 7) deszkákból áll, melyeknél az (5) és (6) deszkák között egy (8) hézag maradhat. Miként a ábrSh látható, erre a célra deszkagyártási hul­ladékok is alkalmasak, melyeknek szé­lessége kisebb, mint a falvastagság a köz­tük maradó hézag pedig habarccsal tölt­hető ki. A falnyílások keresztihevederek és 9—10 deszkadarabok segélyével állít­hatók elő (1. ábra), melyek meghatáro­zott távolságban a falsíkra merőlegesen helyezendők el. Miként a 6. ábra mutatja, a váltakozva egymásra rakott és csapokkal vagy ha­sonlóan összekötött rétegek (11) ra­gasztóanyag vagy habarcs rétegbe is ágyazhatok. Az ílyképen előállított fal külső fölü­lete, miként a rajzon is látható, a desz­kák egymásra illesztése következtében sík fölületet alkot és (12) deszkaborítás­sal látható el, mely ferdén bevert (15) szögekkel (4. ábra) erősíthető meg. A belső fálfölületek, miként a 4., 5. és 6. ábrákon látható, lépcsősen vagy hasonló egyenetlenségekkel vannak kiképezve,, hogy a vakolat minden lécezés, vagy nádfonat alkalmazása nélkül is reátapad­hasson. Az egyes rétegek csápokkal vagy;

Next

/
Thumbnails
Contents