72236. lajstromszámú szabadalom • Terpesztőgép fűrészlapok részére

van összekötve, mely a (23) fűrészlap égy-egy fogába kapaszkodik. A (27) húzó­­rúd (37) nyomórúgó hatása alatt áll, mely egyrészt a gépállvány falának, más­részt pedig a húzónk! egy dudorának támaszkodik és igyekezete, hogy a húzó­­rúd kifelé (bfiira) tolattassék. A (24) bü­työkkerék adott időpontban az (5) ten­gely alatt elrendezett (32) kettős szög­­emeltyűre gyakorol hatást, melynek (33) összekötőrúdjával csuklósán összekötött két (34) húzórúdja a (35) feszítőpofákkal csuklósán van összekötve. A kúpalakú (35) feszítőpofák (36) lej tőalakú vezeté­kekben futnak és a (34) húzórúdak (38/ nyoimórúgók hatása alatt állanak. A leírt gépnek működése a következő: A (9) terpesztőexcenter forgatása által a (18) szögemeltyű (21) csúszógörgői váltakozva jobbra és balra mozgattatnak és ezáltal (18) szögemeltyű ide-oda fór­­gattatik, úgy hogy (22) pofái a fűrészlap fogait vállalkozva terpesztik és a terpesz­­tés azon időpontban eszközöltetik, midőn a fűrészlap a (22) feszítőpc/ák állal szi­lárdan tartatik. A terpesztés mértéke a (9) excenternek a (18) villakarokhoz képest lévő magas­sága által meg van szabva és pedig annál nagyobb a terpesztés foka, minél mé­lyebben van az excenter beállítva és for­dítva, mi mellett a fűrészfogak osztása mindig szimetrikus a fűrészlap középvo­nalához, minthogy a (22) terpesztőpofák és a fűrészlap (35) vezetéke be nem ál­­líttatik, A (9) excenter, illetve (8) tengelyének beállítása a (15) csavarkeréken alkalma­zott és gyakorlatilag megszabott beosztás mentén a (17) forgattyú segélyével esz­közöltetik. A (24) bütyökkerék forgatása által a (26) szögemeltyü (27) húzórúd és (28) hajtórúd közvetítésével a (31) kapcsoló­­kilincs működtetik, mely a fűrészlapot egy-egy foggal továbbítja. A (28) hajtó­­rúdra ható (37) nyomórúgó által a fű­részlap előretolása alkalmával a követ­kező fogba csappan. A (35) pofák (38) nyoimórúgók hatása alatt állanak, melyeknek igyekezete a pofákat a lejtős (36) vezetékek között balra szorítani (3. ábra) és ezáltal a fű­részlapot helyzetében rögzíteni. Mihelyt a fűrészlap a kapcsoló kilincs által előre­tolandó a (35) szorítópofák a (34) húzó­rúd, (32) szögeimeltyü és (24) bütyökke­rék közvetítésével a (32) szögemeltyűn jobbra tolatik, a pofák megnyittatnak. A fűrészlapnak rögzítése a terpesztés alkalmával más módon is eszközölhető, illetve a találmány tárgya az eddig, isme­retes terpesztőgépeknél is alkalmazható, amelyeknél fűrészlap a terpesztés alkal­mával nincsen rögzítve. Szabadalmi igény. Terpesztőgép fűrészlapok részére jelle­mezve a (20) terpesztőemeltyü (18) villaágai között elrendezett, az emel­­. tyűt működtető (9) excenter által, mely excenter a (10) csőben ágyazott (8) tengelyre van erősítve, mely a (12) nyomórúgó hatása alatt álló (10) cső révén (11) kengyelek segélyével a szíjtárcsa által hajtott (5) tengely kö­rül forgatható és a (13) excenter által tetszés szerinti helyzetében rögzít­hető, úgy hogy a (9) excenter a (8) tengely elforgatása által a (18) villa­karokon elrendezett (12) csúszógör­gőkhöz közelíthető vagy azoktól eltá­volítható nagyobb vagy kisebb mér­tékű terpesztés elérése céljából. ; (2 rajtíap melléklettel.!

Next

/
Thumbnails
Contents