72231. lajstromszámú szabadalom • Légi jármű oldalt elrendezett mótorokkal

Megjelent 1918. éri JuniuB hó 19-én. MAGY. KIR. SZABADALMI M g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72231. szám. V/d/2. OSZTÁLY. '^IlilIWiMMHHMMiii^HMHBiBa^BBBHaB^BBaaSB^Máai Légi jármft oldalt elrendemett mó tor okkal. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bojsUnti* napja 1917 január hó 26-ika. KlaSbbiége 1915 janufcr hó 23-ik*. Oly légi jármüveknél, melyeknek a törzstől oldalt elrendezett mótorjaik van­nak, ez utóbbiakat rendszerint a szár­nyak tartják. Ez az elrendezés azzal-a hátránnyal jár, hogy a szárnyajknak szál­lítás vagy rakodás céljából való leszere­lésénél a motorokat is le kell szerelni, úgy hogy ezek külön szállítandó alkat­részeket képeznek. Az újbóli összeszere­lés ennek következtében igen körülmé­nyes és különösen gyors üzembehelye­zésnél az összekötés! helyek, nagy száma folytán könnyen összeállítási hibák for­dulhatnak elő. A találmány értelmében ezek a hátrá­nyok azáltal vannak elkerülve, hogy a motorok bakokon vannak elrendezve, melyek egy tengely körül oly képen for­gathatók el, hogy a motorok a jármű­törzs, illetve a jármű közepe felé lenget­hetek. A mótort és esetleg a hűtőt, valamint az üzemianyagtartályt is tartó bak forgás­tengelye mellett ai törzsön közvetve vagy közvetlenül lehet megerősítve, úgy hogy csak egyszerű tiámasztóelemek oldása kell aihhoz, hogy a törzsiből és mótorok­hól álló, önmagában szilárdan összekö­tött, lehető legcsekélyebb térszükségletű járművázat kapjunk. Az új elrendezés folytán az oldandó összeköttetési helyek­nek a lehető legkisebb szálmra való csök­kentésével az üzembiztonság is növek­szik. Ha a hűtők és a mótor a bakkal mere­ven vannaik összekötve, akkor a vízve­zető csövek összeköttetéseit sem kell ol­dani; a vezetőüléshez és a törzshöz menlö vezetékek, szabályozó rudazatok vagy efféléik a bak célszerűen üregesen kiké­pezett forgástengelyén meihetnek keresz­tül, ami által az egyébként szükséges el­választási helyek fölöslegesekké válnak. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát példaképen kétfödelű repülőgép közép­részén alkalmazva tüntettük föl. Az (m) mótor a (b) bakon nyugszik, mely az (a) ponton átjmenő, célszerűen a repülés irányában fekvő tengely körül lengethető és a (c) rúd útján van a törzs­zsel szemben megtámasztva. Ha a (c) rudat oldjuk, akkor a mótor a jobboldalt látható helyzetbe hozható. Edáltal a re­pülőgép térszükséglete lényegesen csök­ken. SZABADALMI WÉMTU. 1. Légi jármű oldalt elrendezett móto-

Next

/
Thumbnails
Contents