72230. lajstromszámú szabadalom • Wolframdrót elektromos izzólámpákhoz és eljárás annak előállítására

Megjelent 1918. évi április hó 13-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 722B0. szám. VII/h. OSZTÁLY. Wolframdrót elektromos izzólámpákhoz és. eljárás annak előállítására. ALLGEMEINE ELEKTRIC1TÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1910 október hó 3-ika. Elsőbbsége 1909 október hó 6-ika. A 21513/1906. és 16530/1907. számú brit szabadalmakban föltaláló oly eljárást is­mertetett, melynek értelmében porai akii wolframfémből kötőanyag hozzáadásával vagy enélkül összefüggő testeket képez­nek, ezeket magas hőmérsékletre való fel-* hevítés által zsugorítják és azután me­chanikai megmunkálás (hengerelés, hú­zás, kalapálás) utján drótokká dolgozzák föl. Ezen eljárás azonban nem vezetett kielégítő eredményre és a kapott termék nem volt iparilag értékesíthető, ameny­riyiben az ily módon előállított wolfram­szálak hideg állapotban törékenyek és csekély szilárdságúak voltak és azokat csak fölhevített állapotban lehetett haj­lítani és egyáltalában megmunkálni, de ezen tulajdonságukat lehűlésnél ismét el­vesztették. A jelen találmány tárgyát most már olyan, különösen elektromos izólámpák­hoz való, wolframdrótok képezik, melyek minden eddig ismert wolframszállal el­lentétben közönséges hőmérsékleten duk­tilisak és ilv hőmérsékleten lágy vasdrót­hoz hasonlóan hajlíthatok, hengerelhetőkr húzhatók stb. Ezen drótok rostos struk­túrát mutatnak. A találmány tárgyát képező drótok ezenfölül rendkívül szilárdak és ezen tu­lajdonságaiknál fogva minden eddig is­mert izzótesttől külömböznek. A jelen ta­lálmány tárgya a legfinomabb méretű wolframdrótok készítését a legnagyobb mértékben egvszerűsbíti és megkönnyíti és a találmány tárgyát képező^wolfram­dróttal az izzólámpák gyártásánál szük­séges, alakváltoztatást igénylő művelete­ket, .pl. a tartóállványra való felgöngyö­lítést fölmelegítés nélkül lehet elvégezni; emellett a lámpák készítésénél és szállítá­sánál a törés veszélye lényegesen csökken. A továbbiakban rostos strukturájú és közönséges hőmérsékleten hajlékony és húzható wolframdrótok előállítására al­kalmas eljárást ismertetünk. A találmány tárgyát képező wolfram­drót előállításánál az első teendő össze­függő wolframtest előállítása. Erre rész­ben már ismert különböző eljárások al­kalmazhatók, melyeknél a kiindulási anyag rendesen wolframpor. A wolframport rendszerint wolfrani­trioxidnak hidrogén vagy szén által való redukálása által készítik. A hidrogén ál­tal redukált wolfram gyakran nagyon kis mennyiségű redukálatlan wolframoxidot tartalmaz, minek következtében ily ese-

Next

/
Thumbnails
Contents