72229. lajstromszámú szabadalom • Készülék félkarúaknak étkezés közben való kiszolgálására

Megjelent 1»18. évi juiiins hó 19-én. MAGY. gfe KIR. SZABADALMI j/SS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72229. szám. XVIII/a. OSZTÁLY. aa . I ' Készülék félkarúaknak étkezés közben való kiszolgálására. DAMMANN ÁGOSTON BÁDOGOS ÉS SZERELŐ DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1917 április hó 3-ika. Jelen találmány tárgya készülék egyfka­rúakoak étkezés közben való kiszolgálá­sára, melynél az asztalon van effélén meg­erösítend)ö kampón kétkarú emelő van forgathatóan elrendezve, melynek egyik karjára a láb számára való kengyel, má­sik karjára pedig villa, tojástartó vagy gyümölosibajrtó van szerelve. Az emelő azon karja, melyen a láb szá­mára való kengyel van megerősítve, rúgó által fölfelé szoríttatik. A lábkengyellel összeköttetésben álló emelő lenyomása ál­tal a villa vagy eféle megemeltetik, úgy hogy a fölapritandó kenyér vagy eféle ezen villa alá csúsztaittatik és a lábkengyel elresztése után általa rögzittetik, úgy nogy a félkarú ember másik karjával, a kenye­ret megfoghatja, vagy szétapríthatja. A csatolt rajzon a találmány tárgya pél­dakép vetít két foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra az egyik foganatosítási alak ol­dalnézete, a 2. ábra ugyanannak elölnézete, a 3. ábra pedig az asztal szorító kapcsá­nak elölnézete; a 4. ábra a másik foganatosítási alaik ol­dalnézete, az. 5. ábra anniak elölnézete, a 6. ábra pedig a gyümölcstartó elölné­zete. Az 1—3. ábra szerinti kiképzésnél (a) az asztal szorító kapcsa, mely a (b) szár­nyascsavar segélyével erősíthető meg az asztallapon, (c)-vel egy kétkarú emelő van jelölve, melynek egyik szárán az (e) villa, másik (f) szárán pedig a (h) ken- * gyellel fölszerelt (g) zsinór van alkalmaz­va. Az (a) villa (i) pecek segélyével van (d) szárán fogvat&rtva. Az (f) emelőkart a (k) rúgó állandóan fölfelé szorítani tö­rekszik oly célból, hogy az (e) villa az éte­leket a szétaprításnál a tányérban fogva­tartsa, illetőleg hogy a kenyérszeleteket a megkeinésnél rögzítse. A (d) emelőkaron az (i) pecek helyett az (e)' villa megerősítésére az (1) tojás­tartó (4. ábra) vagy pedig (m) gyümölcs-Üartó (6. ábra) alkalmazható. Ha az étkező lábával a (h) kengyelt le­nyomja, akkor az (f) emelőkar is lefelé mozog, az (e) villa pedig megemelkedik. Ekkor a szétaprítandó ételek a villa alá he­lyezhetők. Ha most lábunkkal a (h) ken­gyelt ismét eleresztjük, úgy az (f) emelő­kar is fölemelkedik, az (e) villa pedig le­felé megy, úgy hogy utóbbi ai szétaprítandó-

Next

/
Thumbnails
Contents