72223. lajstromszámú szabadalom • Talajművelőgép

WW éTf jú nius hé 19-én. MAGY. KIR. HIVATAL 72223. szám X/a. OSZTÁLY. • ••• k *imnmw »->•»»»»'«<>» • Talajműrelőgép. TANC&ER JÓZSEF MŰSZAKI IRODA TULAJDONOS BUDAPESTEN A bejelemtin napja. 19|6. deeemjter hó S8-ika. Jelen találmány tárgya talajmüvelőgép, rpelynél a. munkamozgás irányában és esetleg csekély mértékben más irányok­ban is rugalmasan utánengedő szerszám­nyelek, illetve szerszámok jutnak alkal­mazásra. Hajlékony, egész hosszukban rugal­masan utánengedő szerszámnyelek, il­lptye szerszámok talajművelőgépek szá­mára számos kivitelben ismeretesek. Is­merete:sek továbbá oly talajmüvelőgé­pek, melyeknél a rugalmasan hajlékony szerszámnyelek forgásuk közben szilárd ütközőkbe ütköznek, hogy gyorsítva sza­bad eséssel a talajba veressenek (pl. a 30§40. számú szabadalom). Ismeretesek, továbbá talajmüvelögépefk, melyeknél a hajlékony szerszámnyelek mellső irány­ban ütközőkre támaszkodnak, hogy hátrafelé szabadon visszahajoljanak és a következő, azonban szintén hajlékony szerszámnyélhez támaszkodj analk. Mind­ezen s.zerkezeteknél a gyakorlatban azt tapasztalták, hogy a szerszámnyelek ke­métyyejpb talajoknál annyira visszahaj­tanak, hogy a talajt csak szabálytalanul ka^^rják, azonban semmiesetre sem ké­peik a talajművelés kellő egyenletes mélységét betartani és így a szántásnál, rögtörésnél, talajlazításnál és hasonlók­nál a legfontosabb föltételnek nem felel­nek meg. A fönti hátrány kiküszöbölésére a je­len találmány oly szerkezetet nyújt, melynél a visszahajló szerszámok vissza­haijJásukban tetszésszerint belállithatóan határoltatnak és így azok a kívánt mély­ségig a talajba hatolni kényszeríttetnek. A 61542. számú szabadalom szerinti gép, melynél a forgás síkjában merev szerszámnyelek vannak alkalmazva, me­lyek rúgók megfeszítése mellett vissza­lengenek és szerszámaik beállítható üt­közők által a talajba hatolni kényszerít­tetnek, a gyakorlatban föltűnően szabá­lyos munkamélységet adtak. Jelen találmáíiy célja hasonló módon utánengedően visszafelé kitérő, azonban hajlékony szerszámokat vfagy szerszám­nyeleket lehetőleg egyenletes munka­mélységre késztetni és a szerszámokra, valamint a gépre gyakorolt lökőhatáso­kat elkerülni. Ezt a célt a jelen találmány értelmé­ben azáltal- érjük eí, hogy a szerszámok, illetve szerszámnyelek mögött szilárd,, esetleg beállítható ütközőket akként ren­dezünk el, hogy a szerszámok, illetve:

Next

/
Thumbnails
Contents