72222. lajstromszámú szabadalom • Készülék mésznitrogén és egyéb elporló trágyázószerek szórására

iWegJelent 1918. évi junius hó 19-én. MAGY. fgfr KIR. SZABADALMI Bd HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72222. szám. • X/h. OSZTÁLY Készülék méssnitrogén és egyéb elporló trágyázószerek mór ás ára. T0MMAS1 KARL MÉRNÖK BASELBEN. A bejelentés napja 1916 november hól-ika. Elsőbbsége 1915 november hó 11-ike. A mésznitrogénnak a mezőgazdaság­ban való használata kiváló trágyázó­képessége és alacsony ára ellenére ne­hézségekkel jár, aminek oka abban rej­lik, hogy a mésznitrogén nagy mérték­ben elporlik és emellett maró hatása is van. Azok a kísérletek, amelyek célja az volt, hogy a mésznitrogén agglomerálás által szórható és nem porló alakba ho­.zassék, mindeddig nem jártak gyakorlati eredménnyel. Eddig csakis a mésznitro­gén olajozása talált gyakorlati alkalma­zásra, habár ez az eljárás sem gazdasá­.gosság tekintetében, sem pedig műszaki szempontból nem tekinthető a föladat tökéletes megoldásának. Az elporlás okozta kellemetlenségek megszüntetésének másik módja a mészr nitrogénnek gépek által való szórása. Ezáltal a szórás közien való elporlás legnagyobbrészt elhárítható, de a tartá­lyoknak a szórógépbe való kiürítése még mindig hátrányos, minthogy a kiürítést végző munkások emellett elkerülhetetle­nül a méssnitrogén zavaró hatásának vannak kitéve. A találmány 'tárgya ezen hátrányt az- • által, szünteti meg, hogy a kiürítés nem kézzel, hanem önműködően történik. Ez a cél azáltal válik elérhetővé, hogy a tu­lajdonképeni szórószerkezet egyrészt a gépen billenthetően van elrendezve és másrészt nyílásokkal van ellátva, melyek fölé a szórandó anyagot tartalmazó zsá­kok vagy más tartályok a szórószerkezet átbillentett helyzetében odacsatolhatók vagy más módon erősíthetők meg, míg a zsákoknak vagy tartályoknak a szóró­szerkezetibe akár egyszerre, akár a szórás közben való kiürítése a szórószerkezet­nek rendes helyzetébe való visszabillen­tése által történik. Zsákok használata esetében ezek összeesését célszerűen az­által akadályozhatjuk meg, hogy azok fenekét a szórószerkezethez erősítjük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező készülék egy foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán a készülék elölnézete lebillen­tett szórószerkezettel, a 2. ábrán az 1. ábráihoz tartozó oldal­nézet és a 3. ábrán a készülék oldalnézete üzemi helyzetben lévő szórószerkezettel. Mint a rajzból látható, a tulajdonké­peni szórószerkezet (a) vályúja a (b) cső­toldatokkal van ellátva, melyekhez a szór

Next

/
Thumbnails
Contents