72219. lajstromszámú szabadalom • Kötöző eljárás és berendezés

Megjelent 1918. évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 72219. szám. XIV/o. OSZTÁLY Kötöző eljárás és berendezés. PUSZTAFI ZSIGMOND KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 november hó 30-iká. A juta- és egyéb kötöfonaliak hiánya mindinkább súlyosabban válik érezhe­tővé és szükségessé teszi pótlóanyagok alkalmazását. Ezek között elsősorban a papir említendő, mely szalagból sodrott ' spárga alakjában elég jól vált be a leg­' több esetben, de bizonyos célokra, ami­kor a kötöfonal esetleg a nedvesség ha­tásániak van kitéve, mint pld. a osonnag­vagy kévekötőfonalak, egyáltalában nem használható, mert a nedvesség behatá­sára egyszerűen szétrrrállotL A jelen találmány tárgya egy különö­sen kéve- vagy csomagkötözésre alkal­mas eljárásra és berendezésre vonatko­zik, melynél kötöző anyag gyanánt fém­huzflt vagy keskeny fémsávot, célsze­rűen lágy vasdrótot alkalmazunk és a találmány a kötöző huzal vagy efféle vé^ geinek összecsomózásárta szolgáló egy­szerű ós gyors eljárásra és az annak ki­vitelére szolgáló berendezésre vonatko­zik. A kötöző huzal vagy efféle végei ugyanis szemekkel vannak ellátva, me­lyeknél fogva kerepfúrószeríí szerszám segélyével a kötöző huzal vagy efféle vé­geit egyetlen kézimozdulattal sűrű mene­tekben besodorjuk. A kötöző huzalok vagy effélék megfelelő, normál hosszú­ságokban készülnek a mindenkori célnak megfelelően. A mellékelt rajz a találmány tárgyá­nak példaképem foganatosítási alakiját szemlélteti. Az 1. ábra a kötöző elemet. A-2. ábra a kötözés módját és az annak kivitelére szolgáló berendezést szemlél­teti. Az (1) kötöző elem célszerűen lágy vashuzal végein (2, 2') szemek vannaik kiképezve. összekötözés céljából az (1) vashuzal­lal körülfogjuk az összekötözendő tár­gyat, pld. kévét ós a (2, 2') szemeket egy­másra illesztjük. Ezt követőleg egy ke­repfúrószerű berendezést, mely együk végén (4) horoggal ellátóit (3) csavar­orsói) ól és ezen vezetett, fogan tyúsze­rüen kiképezett (5) csavaranyából áll, (4) horgával beakasztjuk a (2, 2') sze­mekbe. Természetes, hogy az {5) csavar­anyának a nyíl irányában való el moz­gatásánál a (3) csavar gyorsan forog, mi­közben az (1) huzal két végét sűrű (6) menetekben besodorja. Az ismertetett kötöző eljárás gyors és megbízható és semmiféle különös ügyességet nem nyel. v

Next

/
Thumbnails
Contents