72216. lajstromszámú szabadalom • Falapát

Megjelent 1918. évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72216. szám. X/a. OSZTÁLY­Falapát. KROO & C° FAÁRUGYÁR CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 noramber hó 4-ike. Jelen • találmány tárgya, falap át, mely különösen csekély előállítási költsége és könnyűsége által tűnik ki. A találmány szerinti lapát a csatolt raj­;zon van föltüntetve. Az 1. ábra a lapát nézete, a 2. ábra hosszmetszete .és a 3. ábra egy részének keresztmetszete nagyobb léptéikben. A találmány szerinti lapát lényegében az (a) nyélhez tompán illesztett (b) desz­kafenékből és az ehhez erősített (c) olr •dalfalakból áll, utóbbiak célszerűen két vagy több egymással összeerősített fafur­nirlemezből vannak képezve, miáltal azok igen könnyen minden különös gépbe­redezés nélkül a lapáit feneke szerint haj— líthatók; a (c) oldalfalak azonban hajlí­tott tömör fából is készülhetnek. A (c) oldalfalak és a (b) fenék egymással bár­mely aljkalmas módon erősíthetők össze; a rajzon föltüntetett példánál ezen ósszie­erősítés (d) failíáncosal való összevarrás által történik, -hasonlóan a szitakereg var­rásához, de az összeerösítés természete­sen más eszközökkel pl. osákozott bádog­kapcsokkal is állítható elő, hasonlón a dobozgyártásnál szokásos kapcsolások­hoz. A lapátnak a nyélhez való erősítése egy (e) bádogburkolattal vagy sodronnyal való körülc&amarással stb. eszközölhető, mely az oldalfalaknak a nyélhez simuló részét a nyéllel összefoglalja. A találmány szerinti lapát további elő­nye abban .áll, hogy annak mérete nin­csen annyira korlátozva, mint az eddigi lapátoké, melyek egy darabból való ki­faragás által állíttattak elő, mely célra a fatörzsnek egy negyed részét használták és igy a lapát szélessége az épen alkal­mazásra került fatörzs átmérője által ha­tárolva volt. - SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Falapát, jellemezve a (b) deszkafe­nékhez tetszésszerinti módon erősített (c) oldalfalak által, melyek a fenékkel együtt af nyélhez vannak erősítve. 2. Az 1. igénypont szeriinti falapát kivi­teli alakja, azzal jellemezve, hogy a (c) oldalfalak két vagy több fafumir­lemeziből vannak képezve. 3. Az 1. igénypont szerinti falapát kivi-, teli alakja, azzal jellemezve, hogy a (b) fenék az (a) nyélhez tompán' csatla­kozik, míg a (c) oldalfalak a nyélhez kétoldalt fekszenek és a nyéllel egy (e)

Next

/
Thumbnails
Contents