72215. lajstromszámú szabadalom • Cipőtartó

Megjeleni 1.918. évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KÍR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72215. szám. XVIII/a. OSZTÁLY Cipőtartó. KALICH HENRY GYÁROS HAMBURGBAN. 4 bejelentés napja 1916 október hó 13-ika. Elsőbbsége 1915 junitis hó 22-ike. A találmány a lábbelinek tisztítás köz­ben való.rögzítésére szolgáló cipőtartóra vonatkozik, mely lényegében a cipőt egy alaplemezhez szorító sámfaalakú részből áll. A hasonló rendszerű ismert cipőtar­tóktól a jelen találmány tárgya abban kü­lönbözik, hogy a sámfát egy reá gyako­rolt nyomás először megfeszíti és azután a cipő talpa felé szorítja. A mellékelt rajz . 1. ábrája a találmány tárgyának pél­daképpeni foganatosítási alakját szemlél­teti. A 2. ábra egy alkatrész változatát mutatja. Az 1. ábra szerinti foganatosítási alak­nál a sámfa két hatályos része a (k) hátsó és a (p) lábfejrész két divergáló rugalmas (n) száron vannak elrendezve. A (h) alap­lemez, mely bármilyen alkalmas vízszin­tes vagy függélyes alátéten rögzíthető, me­rev, vagy pedig lengethető és rögzíthető, szabad végén menetekkel ellátott (b) osz­lopot hord,' melyen a függélyes irányban elcsúsztatható ( (m) kaii" van vezetve. A tisztítandó cipőt a sámfára feszítjük és úgy helyezzük rá a (h) lemezre, hogy az (n, n) szárak teteje az (m) kar (o) nyuga­szainalc egyikéibe kerül, ezt követőleg pe­dig az (m) kart a (d) csavaranya és a közbenfekvő (c) rúgó segítségével lefelé nyomjuk. Ez a nyomás az (n, n) sámfa­szárak divergenciája folytán első sorban a cipőt nyújtó (f) és (k) részek oldalas ki­térését és ezen nyújtó mozgás befejezése után az (a) cipőnek a (h) lemezhez való szorítását eredményezi. Ily módon tehát egyirányban föllépő, egységes nyomás úgy a sámfa feszítését, mint a cipő rögzí­tését idézi elő. • A találmány tárgyának 2. ábra szerinti foganatosítási alakjánál a szilárd (m) kar a (h) alaplemezen rögzített rugalmas (p) kengyellel - van helyettesítve, melynek vége a (d) csavaranya és a (c) rugó ha­tása alatt áll és melynek vízszintes része a samfa tetejéhez szorul. Az (m) kinyúló kar föl- és alácsappant­ható, esetleg rugalmas karral is helyette­síthető, mely megfelelő oszlopokhoz lehet csuklósan hozzáerősítve és lecsappantott helyzetben rögzíthető. A kinyúló kar me­rev is lehet és végén a sámfa tetejéhez szoruló nyomóorsót hordhat. A nyomó­szerkezetet közvetlenül az alaplemezen is elrendezhetnők, amikor is a lábbeli tal­pához szorul és a sámfát a merev vagy rugalmas kinyúló karhoz vagy kengyel­hez fölfelé szorítja.

Next

/
Thumbnails
Contents