72214. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalpkímélő

Megjelent 1918. évi juhiiis hó 19-én. MAGY ^ KIR SZABADALMI 188 HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72214. szám. I/b. OSZTÁLY. Cipőtalpkimélő. KŐSZEGI KÁROLYNÉ, SZÜL. NOVOSZÁD LINKA MAGÁNZÓNÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1916 október hó 12-ike. A jelen találmány a cipő bőrtalpának kímélésére alkalmas berendezésre vonat­kozik, mely abból áll, hogy a cipő talpára kereszthasítékokkal hajlékonnyá tett vé­kony fémlemezt, vagy. zegzúgalakban ide­odaihajlított fémdrótból készült lapot erő­sítünk alkalmas eszközökkel. A találmány tárgyának egy foganatosí­tási példája a mellékelt rajzon van bemu­tatva, melyen: az 1. ábra a cipotalplumólő nézetét, míg a 2. ábra keresztmetszetét ábrázolja az 1. ábra K—B vonala mentén. "A vékony (1) fémlemez váltakozva egyik és másik szélétől kiinduló (2) ke­reszthasítékokkal van ellátva, melyek a lemeznek a járáshoz szükséges hajlékony­ságot adnak. A lemez szélén köröskörül el­rendezett lyukakon keresztül a cipő talp­bőrébe becsavart, célszerűen sülyesztett fejű (3) csavarokkal az (1) lemezt szilár­dan a cipő talpára lehet erősíteni. K találmány tárgyának föntemlített má­sik foganatosítási példájánál egyetlen fém­drótot úgy hajlítunk zeg-zugalakban ide­oda, hogy a drót egyes egyenes szakaszai egymást a cipőtalp keresztirányában min­denütt érintsék. A cipőtaipon való meg­erősítés ekkor célszerűen villaalakban meggörbített, mindkét végén hegyes a dró_ tot közrefogó sima szögekkel történhetik, aminőket, pl. elektromos szigetelt vezeték" drótoknak fába, vagy falba erősítésébe használnak. A talpkímélő alsó lapjából ki­álló szöggörbületek ekkor a csúszás ellen is védemet nyújtanak. Előnye a jelen cipőtalpkimélőnek, hogy — minit a tapasztalat mutatta — puha já­rást tesz lehetővé, anélkül, hogy járás köz­ben nagyobb zajt ijtne, mint maga a bőr­cipőtalp. További előnye, hogy a cipőnek hosszabb használat után való deformáló­dását (szétnyomódáisát) is meggátolja. Csúszás ellen való jobb védelem céljá­ból rajzolt foganatosítási példánál a fém­lemeznek a kereszthasítékokkal létesített sávjait egyetlen nyomással homorúra nyomjuk, úgy hogy széleik a talpból ki­álló keresztbordákat képeznek. Lehet azonban a mondott célra a talp hosszirá­nyában haladó hornyokat is benyomni a fémlemezbe. SsABÁDáUfI ISÉVTK. 1. Cipőtalpvédő, jellemezve váltakozva egyik szélétől a másik fölé haladó, ha-

Next

/
Thumbnails
Contents