72204. lajstromszámú szabadalom • Rögzítőszöges revolverfej

Megjelent 1#18. évi junius hó 12-én. li. /jqoíj.1 :. HAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72204. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Rögzltőszögea revolver fej. BERG WILHELM IGAZGATÓ BIELEFELDBEN. A bejelentés napja 1916 ueptembar hó 11-ike. Elsőbbsége 1915 deoeabar hó 9-ike. A jelen találmány tárgya revolver­esztergapadokhoz való dobfej, amely rögzítőszög segélyével tartatik a minden­kori kívánt helyzetben. Az ilyen revolver-esztergáknál az a hátrány mutatkozott, hogy az ágyvezeté­kek elkopásánál a szerszámlyukak kö­zéppontja nem esett többé össze az orsó tengelyvonalával. Ez a hátrány tömeg­gyártásnál már egészen kis mérvű kopá­sok esetén is érezhetővé vált. A jelen találmány szerint a revolverfej oly berendezéssel van ellátva, amely a szerszámlyúkak közepének ,az orsó ten­gelyvonalába való beállítását a legegy­szerűbb módon lehetővé teszi és pedig függetlenül attól, hogy a kopás csupán függélyes vagy vízszinttesi irányban is ' érezhetővé vált. Már ismeretesek oly berendezések, amelyeknek segélyével egy hüvelyben fekvő szerszámnak a középhelyzettől való eltérései kiegyenlíthetők. E célra eddig két egymásban elhelyezett excen­trikus hüvelyt alkalmaztak. Ez a kivitel azonban revolveríejeknél nem használható, mivel itt a. föladat nemi az, hogy a revolverfej közepe meghatároz zott pontra állíttassák be, hanem az, hogy a középtől eltérő szerszámlyuk a% orsó tengelyvonaléival átellenes helyzetbe hozassék. Azonkívül tekintetbe veendő, hogy a revolverfejet nyugalmi helyzetében ke­rületének egy pontján egy rögzítőszög tartja fogva és hogy emellett a revolver­fejet harántirányú mozgásánál egy kis fogaskerék tolja el, / amely a fej kerüle­tén lévő fogjkoszorúval kapcsolódik. En­nélfogva két egymásban elhelyezett ex­centrikus hüvelyt ilyen körülményeik kö­zött i}0m lelhet alkalmazni, mivel ( ezek elforgatásuk alkalmával és a szerszám­lyuk megfelelő eltolásánál a revolverfej középpontját oly nagy mértékben tolnák el, hogy pl. a revolverfej harántirányú mozgatását eszköziö fogkoszorú annyira eltolódnék, hogy a mozgatáséra szolgáló fogaskerékkel túl nagy játéka volna és ennek folytán a fogaik rosszul vagy egy­általán nem kapcsolódnának. Ezen körülmények tekintetbevételével a jelen találmány szerint a revolverfej csupán egy, magában véve isimeretes excentrikus hüvelybe van ágyazva, azon­íban a rögzítőszög ugyancsak excentrikus hüvellyel van ellátva. E két excentrikus hüvely, amelyek közül tehát az egyik a

Next

/
Thumbnails
Contents