72203. lajstromszámú szabadalom • Cipőtalpvédő

Megjelent 1918. évi junius hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 7220B. szám. • • I/b. OSZTÁLY. Cipfitalpvédő. BIACS NÁNDOR FÓMÉRNÖK ÓZDON. A bejelentés napja 1916 'augusztus hó 15-ike. A találmány oly harántlécékből össze­tett flexibilis cipőtalpvédőre vonatkozik, mely a cipő talpára erősítve, annak tartós­ságát fokozza, a cipő talpát kiméli, és az egy és elkopott szerkezeti részek tetszőle­ges cserélését megengedi anélkül, hogy ezen müvelet bárminő szakértelmet vagy berendezést igényelne. A jelenleg használatos léces cipőtalpvé­dőknél az egyes lécek úgy vannak a talp­hoz erősítve, hogy a fölerősítés állandó jel­legű és az elkopott léceik esetleges cseré­lésénél a talp megrongálódik. Ezzel szem­ben a jelen találmány tárgyát alkotó ci­pőtalpvédő léceinek végén vájatok és fu­ratok vannak kti'&épezVe; a vájatokban kétágú kapcsok fészkelnek, melyek a lé­cek vájataiból kiinduló ós a cipőtalp szé­lén (keretében) folytatott furatokba beil­leszitetnek és a léceket a talphoz rögzítik anélkül, hogy a talp flexibilitása csökkene-Azáltal, hogy a kapcsolószervek a cipőtal­pon előfúrt lyukakba illesztetnek, a lécek föl- és leszerelése egyszerűen a kapcsoló­szervek beillesztése vagy eltávolítása által történik anélkül, hogy a cipőtalp egy régi léc eltavólítása és új léc fölerősítése alkal­mával megrongálódnék. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát alkotó cipötalpvédőnek egy példaképem kiviteli alakja van vázlatosan . föltün­ieíve. Az 1. ábra a cipőtalpvédővel borított talp alúlnézete, a 2. ábra a cipőtalpvédő egy részének ha­rántmeitszéte és a 3. ábra a cipőtalpvédővel ellátott cipő har,ántmetszete, Hl. egy léc hosszmetszete. A cipőtalpvédőt alkotó (a) lécek végein (b) vájatok vannak kiképezve. Á (b) bá­jatokból páros (c) furatok indulnak ki, melyek a cipőtalpvédőt alkotó léceknek a cipő talpára való egyenkénti fölfektetése után megfelelő eszköz segítségével a 3. áb­rán látható módon a cipőtalp szélén (kere tében) folyifcattatnaik. A léceknek a cipő talpához való erősítése (d) kapcsok se­gítségével történik, melyek derékszögben meghajlított csúcsokkal a talpkeretbe ka* paszkodnak és a léceket, mint a 2. ábra mutatja, a talphoz rögzítik. A fölszerelésnél először is föntjelzJSft mó­don a cipőtalp keretét lyukasztjuk, azután a (d) kapcsokat a lécekben kiképezett és a cipőtalp keretében folytatott lyukakba

Next

/
Thumbnails
Contents