72202. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kristályos üveganyag előállítására nyersüveganyagokból égési maradékokból, hamu- és salakból, vagy más szilikátkeverékekből

Megjelent 1918. évi Junlna hé 12-én. HAGY. KIB. SZABÁDALMr HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72202. szám. XVII/©. OSZTÁLY Eljárás kristályos üveganyag előállítására nyers fivegbnyagokból, égési maradé­kokból, hamu- és salakból, vagy más szilikátkeverékekből. BECKER HENRIK ÜVEGHUTA-TECHNIKUS NEUKÖLLNBEN. A bsjelantés napja 1914 április hó 22-ike. Klaöbbaége 1913 április h6 24-ike. Jelen találmány tárgya egy megrövidí­tett időtarlaniü olvasztó- és üvegtel enítési eljárás.' Ismeretes, hogy ha üveget hosszabb Ideig oly hőmérsékleten tartunk, melynél 'puhán marad, a massza üvegteleüítőclik. Ezen jelenség azonban, némely üvegeknél nem következik be oly könnyen és szem­betűnően, sőt agyagfölddus üvegnél, mely pld. barnaszénhamú és olvasztószerek ke­verékéből áll, teljesen elmarad és pedig alkkor is, ha az izzitási folyamat időtar­tamát meghosszabbítjuk. Az anyag üveges marad, mert a szokásos olvasztási idő alatt a keverék alkatrészeinek idejük volt telje­sen föloldódni és amorf állapotba át­menni, ami á kristályos struktúra képző­dését meggátolja. Másként viselkedik azonban az agyag­földdus olvasztási termék, ha azt a jelen találmány tárgyát képező olvasztási eljá­rás szerint állítjuk elő. Ezen esetben az üvegtelenítés igen rövid tartamú izzitási Tolyamat alatt következik be és pedig oly mértékben, hogy az anyag egész tömegé-Íven kristályos, kőszérű strukturát kap. Ha az tíj eljárás szerint pl. 100 súlyrész homok, 40 súlyrész szóda és 30-súlyrész mészből álló üvegkeveréket megolvasz­tunk, akkor ebből oly terméket kapunk, melynek struktúrája granitszerü. Minthogy ezen keveréknél agyagföld hiányzik, az anyag kiizítása felesleges és azt csak le kell hűteni. Ezen eljárást akként foganatosítjuk, hogy a szokásos üvegolvasztási tartalom­mal szemben az olvasztási folyamatot lé­nyegesen megrövidítjük. Ezt azáltal érjük el, hogy mihelyt a ke­verékadag az olvasztóba jüt, azt azonnal 'az olvasztási hő Hatásköréből eltávolít­juk. Ezen munkamód célja, hogy az anyag egyes alkatrészeinek, különösen a kova­savnak idő ne engedtessék a teljes fölol­dásra. A nyert termékekben és különösen az agyagföldszfegény anyagokban a föl nem oldott kovasav nagyobb mennyiség­ben jól fölismerhető. Ezen új eljárás az ismeretes eljárások­kal szemben még azon előnnyel jár, hogy a megrövidített olvasztási időtartam foly­tán az égési anyagnak több mint fele része megfcakaríttafik. Az olvasztási folyamatot Jegelőnyöseb- ' ben lánggal, vagy lángkemencében hajt­juk végre, de lehet azt az anyagnak pld.

Next

/
Thumbnails
Contents