72200. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagyfeszültségű vezetékeknek lángívek által képzett földzárlatok ellen való megvédésére

Megjelent 1918. évi junins hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LÉ ÍRÁS 72200. s?:átii. vil/g. OSZrÁLY. Eljárás és berendezés nagyfeszültségű vezetékeknek lángívek által képezett földzárlatok ellen való megvédésére. AJJLGEME1NE ELEKTRIC1TÁTS GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 október h6 2-ika. Elsőbbsége 1916 jalias hó 1-je. A találmány tárgya eljárás és berende­zés nagyfeszültségű vezetékeknek láng­ívek által képezett földzárlatok ellen való megvédésére- , A 254367. számú német szabadalmi le­írásból ismeretessé vált eljárás értelmé­ben akkor,, ha valamely vezeíékben föld­zárlat lép föl, a vezetéket egy pillanatra önműködően a földdel kötjük össze és ha a földzárlat ezen védőföldelós után még fönnáll, tartós védőföldelést hozunk létre. Beállhat azonban az az eset is, hogy a fényív alakjában, pl. a szabadvezeték­hez túlságosan közel jövő idegen test ál­tal létrehozóiba földzárlat a védőföldelés megszűnte után is újrja és újra föllép mindaddig, míg csak " az idegén test a fényív által vagy más módon el nem tá­volítiatott. Ilyen esetekben könnyen el őr fordulhat, hogy a védőföldelés megszün­tetésének pillanata és az új fényívképző­dés között bizonyos idő telik el, mely igen rövid ugyan, de mégis elég hosszú ahhoz, hogy a 254367. számú német szabadalmi leírásban ismertetett, berendezésit ujabb időszakos földelés • számára üzemreké­szen tartsa. Ilyen esetben az időszakos védőföldelés igen sokszor egymásután végbémehetne anélkül, hogy tartós földe­lés következnék, be. Ezáltal azonban a berendezés könnyen megsérülhet és ezen­kívül a hálózat üzeme is nagy mérték­ben zavarta tik. • f . Ezen a hátrányon segít a találmány tár­gyát képező eljárás és berendezés, melynek értelmében a tartós védőföldelés bekövet­keztét nemcsak a/kapcsolószerkezeteknek az előbb Végbement múló védőföldelés ál­tal létesített állapotától, hanem a közben elmúlt időtől is függővé tesszük. Ezáltal az időszakos védőföldelések számát annyira korlátozzuk, hogy a berendezés megsérü­lésétől, valamint a hálózat káros befolyá­solásától nem kell tartani. Ezenkívül azonban a berendezés teljesí­tőképessége is fokozódik, mert mindazon esetekben, amikor a zavar a második vagy még későbbi időszakos földelés után ma­gától elmilik, a rendes üzemi állapot ön­magától ismét helyreáll, ami pedig nem. következhetik be, ha úgy, mint a 254367. számú német szabadalmi leírás tárgyánál már a második védőföldelés mindenesetre tartós földeléssé válik. A mellékelt rajz a találmány tárgyát ké-

Next

/
Thumbnails
Contents