72199. lajstromszámú szabadalom • Önműködő kapcsolás bányacsillék és hasonlók számára

Megjelent 1918. évi junins hó 12-én. MAGY. KIR SZABADALMI GG G HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72199. szám V/b. OSZTÁLY. Önműködő kapcsolás bányacsillék és hasonlók számára. WITKOWITZER STEINKOHLEN-GRUBEN CÉG MAHR.-OSTRAUBAN. 4 69067. ai. tör*s»*ab»dalom pótsxabadtlma, velynek bejelentési napja 1916 március hó 2-ika. Jelen találmány tárgya javítás a 69967. számú szabadalomban védett önműködő kapcsolókészüléken, mely lényegében ab­ban áll, hogy a forgatható lefelé rugalma­san utánengedő csappantyú kettős csap­pantyú gyanánt van kiképezve, melynek mindkét vízszintes forgástengelye a csille hosszirányában fekszik. Ezt a változtatást többféle a kapcsolás gyakorlati alkalmazásánál adódó körül­mény eredményezte és a törzsszabadalom szerinti kapcsolókészülékhez képest bizo­nyos előnyöket nyyjt. A törzsszahadalom szerinti egyrészű csappantyúnál a kapcso­lókengyel közelítőleg vízszintes illetve gyengén ferde kapcsoló helyzetéből kb. 90° alatt lefelé forgatható, imíre a saját csilléje csappantyújának szélébe ütközik. Ha már most a kezelő személyzet elfelejti a kengyelt ezen függélyes helyzetből föl­felé forgatni, aikkor a vágányok között fekvő szén vagy kődarabok által a csille haladása közben a csappantyú fölé szorít­taitík, miáltal vagy a csappantyú vagy a: kengyel vagy esetleg mindkét alkatrész; könnyen kárt szenvedhet. Ezenfelül a kisiklott csilléket rendesen emelőkaró segélyével emelik a vágányb% amennyiben az emelőkarót a hossztartók közé aként toljuk be, hogy emelése köz­ben a csille fenekére támaszkodik. Emel­lett azonban a csappantyú útban jvan ési igen könnyen begörbített vagy egyéb kárt szenvedhet, minthogy fölfelé nem' képes utánengedni. Végül igen meredek fékező pályáiknál (25ö -nál nagyobb lejté­seknél) a kapcsoló kengyelt hosszabbrai kell kiképezni, mivel ellenkező esetben á fölfelé valg haladásnál a lejtős pálya gör­bületeinél a csilletaríányok fölső szélei egymáshoz tul közel jutnak, ilymódon erő­sen iszéjjel szoríttatnak vagy egymás fölé kerülnek, ami üzemzavarokat és balése­teket okozhat. Ha már most ily hosszabb kengyelekkel fölszerelt csillék összekap­csolt állapotban akként állnak egymás mellett, hogy ü:tközöjük( egymást érinti és ha ezen helyzetben a> bányamozdony lökése következtében vagy más óikból egy vagy több csille földűl, akkor maga a kapcsolókengyel, — nagyobb hosszánál fogva — vagy a csappantyú is meggör­bülhet , mivel a hosszabb kengyel túl messze fekszik a csappantyú forgáspontja mögött és így a csappantyú és a osille­tartány feneike között megfeszülhet. Mindezen hátránybk a csappantainak kettős csappantyú gyanánt való kiképzé-

Next

/
Thumbnails
Contents