72198. lajstromszámú szabadalom • Vetűlékcséveváltószerkezet két vagy több vetélővel dolgozó önműködő szövőszékek számára

Hegjelent 1918. éri junins hó lg én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 72198. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Vetülókesóveváltósxerkezet két vagy több vetélővel dolgozó önműködö szövőszékek számára. MASGHINENFABRIK RÜTI VORMALS CASPAR HONEGGER CEG . RÜTIBEN. • bejelenti* napja 1916 december hó 23-ika. Hifibbsige 1916 február hó 5-ike. Ismeretes két vetélővel dolgozó önmű­ködő szövőszékek számára oly vetülék­"séveváltószerkezet, amelynél a csévetár lenghetöen van fölfüggesztve és két cséve­csoporttal van ellátva, amelyek közül ax egyik mindenkor a váltásra kész és a két csévecsoport közös verővel yan ellátva. Ezen szerkezetnél a csévetartályt egy ennek oldalán forgathatóan ágyazott, a vetélőszekrényváltószerkezet által mű­ködtetett emeiö, ez utóbbinak egyik állá­sábaíi helytálló ütközővel kapcsolja, mely emelő a másik állásaóan a vetülék­tapogató hatása alatt álló emelővel kap­csolódik és így a tartály kilengését idézi elő, amidőn is ak csévebeverő oldalról, egy nyíláson keresztül hatol a tartályba. A találmány tárgya a fönti alapgondo­laton nyugszik, azonban oly vetülékcséve­váltószerkezetre vonatkozik, amellyel ön­működő váltószékeken kettőnél több ve­télőt lehet váltani: Ezen célból legalább is két köralakú csévetár, két-két cséve­csoporttal van koaxiálisan és egymástól függetlenül forgathatóan ágyazva. Emel­lett a külső csévetár valamely eséve ki­tolásakor a belső két csévecsoport szá­mára csévevezeték gyanánt szolgál és a belső tár a külső két csévecsoport egyik csévéjének kitolásakor a csévebeveröi kereszíülbocsátja. Mivél azon út, amelyet á mindenkor behelyezendő csévének a beverőállas el­érésére el kell végeznie, pendkívül rövid, a szövőszék nagy sebességgel dolgozhat anélkül, hogy a csévetartályok erős raas­kódtafásokat szenvednének. A csévetárak eltolása egy középállás­ból történik, amely nem képez beverő­állást valamely cséve számára. A találmány tárgyának egy példáké* peni foganatosítási alakját mutatja a mellékelt rajz. 1. és 2. ábra a cséve váltószerkezetnék vázlatos oldalnézete két különböző ál­lásban; 3., 4. és 5. ábra a tölténytárak további három állását mutatja; 6. ábra egyes részek vízszintes met­szete, illetve alaprajza és 7. és 8. ábra az 1. ábra x—x, illetve y—y vonala szerinti metszete. A két köralakű, koaxiálisan és egymás­tól függetlenül forgathatóan ágyazott (1,

Next

/
Thumbnails
Contents