72197. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gabona és egyéb szemcsés anyag szárítására

Megjelent 1918. évi junins hó 12-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI LBM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72197 szám. IV/o. OSZTÁLY. í Eljárás .gabona és egyéb szemcsés anyag szorítására. EMIL PASSBURG MASCHINENFABR1K CÉG BERLINBEN. A W»i«ntÓ8 napja 1916 szeptember hó 19-ike. Elsőbb » ég e 1914 március hó 28-ika. A gabonának átfúvott forró levegővel való szárítása tudvalevőleg nem gazda­ságos, mivel a hő kihasználása tökélet­len. Még száraz forró levegő alkalmazá­sánál is csak kis mennyiségű nedvesség párolog el és ez is csak á gabonaszemek fölületéről, míg a szemek belseje nedves manad. Ha a külső levegő nedves, akkor a szárító hatás még nagy melegmennyi­ségek bevezetése esetén is elenyészően csekély. Javaslatot tettek az anyagnak oly mér­tékben való fölhevítésére, hogy a gabona­szemek nedvtartalma a szemek fölületén kiizzadjon, miközben az anyag folytonos áramban vezettetik át egy r-csdkamrán, hogy az anyagop átszívott levegő a ned­vességei a szemek fölületéről eltávo­lítsa. Azonban ez az eljárás sem vált be, mivel az anyagnak a nedvesség kiizzadá­sához szükséges hőmérsékletre való heví­tése hosszabb időt kíván meg, ami foly­tonos üzemnél nem áll rendelkezésünkre. Azonkívül az erős fölhevítés az anyagra ártalmas. ' Mindezen hátrányok elkerülhetők a je­len találmány tárgyát képező szárító el­járással, amely a külső levegő nedvtar­talmától független, amennyiben a víz leg­nagyobb része sajátos módon vákuum­ban párologtatik el. Az új szárító eljárás abban áll, hogy a gabonát, célszerűen folytonos üzemben, gőzzel vagy másként fűtött tartánybain a gabonára nem káros, körülbelül 50—' 70° C. hőmérsékletre melegítjük, amikor is, ha a melegítés a külső levegő nyomása' aliatt, tehát ne|m vákuumban történik, az eltávolítandó nedvességnek csak kis ré­sze párolog el, mire az így fölmelegített gabonát, benne fölhalmozódott saját melegének kihasználásával,! lehetőleg magas fokú vákuumban szárítjuk. A szá­rítást célszerű először alacsony, azután magas fokú vákuumban végezni, miköz­ben a vákuumedényt már nem hevítjük szárítóhatás céljából, hanem csak kívül­ről melegítjük, hogy a falakon lecsapó­dott párákból jég ne képződhessék. Ha a fölmelegített gabonával töltött edényből a levegőt pl. annyira eltávolít­juk, hogy a nyomási csak 10 mm. aha. lesz, amely mellett a víz már 20° C.-mál forr, akkor a gabona nedvtartalma ezen hőmérsékletnél gőzzé alakúi, amely a szivattyú szívóihatását követve, az edény­ből a kondenzátorokba távozik. A víz elpárologtatósát addig folytathat-

Next

/
Thumbnails
Contents