72196. lajstromszámú szabadalom • Kiürítőkészülék helytálló vagy mozgó tartályok, különösen önműködően kiűrülő tartálykocsik számára

Megjeleni lt»18. évi Janins hó lg-éu. MAGY. KIR. SZABADALMI JGSFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72196. szám • • V v/b. OSZTÁHY . Kiürítőkészülék helytálló vagy mozgó tartányok, külpnösen önműködően kiürülő teherkocsik számára. ÖBERSCHLÉSISCHE EISENBAHN-BEDARFS-AKTIENGESELLSCHAFT CÉG GLEIWITZBEN. A bejelentés napja 1916 szeptember hó 21-ike Elsőbbsége 1916 április h6 8-ikft. Már ismeretes oly fenékcsappantyú­szerkezet, melynél egy csappantyúvég a tartányfalom fekszik és a csappantyú a másik vége körül lengethető. Ezen szer­kezetnél a fölfekvő csappantyúvég fogas­ívvel volt ellátva, melybe a tartány hossz­falán ágyazott tengely fogaskereke ka­paszkodott A másik csáppantyúvég két kar;körül volt lengethető, melyek ágya­zása a hossztartón a tartányfenék alatf volt elhelyezve. A tengely forgatásánál a fenékcsappantyú oldalt tolatott, illetve el­nyomatott úgy, hogy a csuklókarok len­gésénél a csappantyú ezek között leeshe- ' tett. Eközben a csappantyú mozgását egy emelőszerkezet lánca szabályozta. Ezen szerkezettől a találmány tárgya abban különbözik, hogy a csappantyú fölfekvésétől nelm szorítitatik el, haneim elhuzatik, mely célra a tartó hosszolda­lán lévő tengely csak csielkély szög alatt forgatandó el. Ezen tengelyen a csappan­tyúval csuklósan össizekötött emeltyű­karok akként vannalk elrendezve, hogy a csuklócsapok a lengethető hajtótengely alatt fekszenek. Ezáltal azt érjük el, hogy a csappantyú önműködő kinyílása lehe­tetlenné \áli'k decára annak, hogy az egyik csappantyúvég a tartányfal szilárd részén elreteszeletlenül nyugszik, mivel a csuklósan kapcsolt csiappantyúvég a le­felé nyúló emeltyűkarokon függ. A csap­pantyú nyitására csak egészen csekély emeltyűlengés kívántatik meg, mivel az emeltyűkarokat, melyek a tengelyt a csuklócsapokkal összekötik, tetszéssze­rinti hosszúságra képezhetjük ki, hogy a fölfekvő csappantyú vég elhuzassék, mire a csappantyú csuklólapjai körül szabadon leesik. A csappantyú súlya által a csukló­kapcsolat kinyújtott helyzetbe jut. Mint­hogy a csappantyú szabad végén egy szi­lárd tartányrészen elreteszelés nélkül fekszik, azzial önműködően kiürülő teher­kocsik oldaltartányait is elzárhatjuk és ezen oldaltartányatat igen nagyra képez­hetjük ki, miáltal a" kocsi ralkodó térfo­gata lényegesen növelhető. Azt a ten­gelyt, melyen a lefelé nyúló emeltyűkar rok vannaik elrendezve, a célszerű ma­gasságban hagyhatjuk, mivel az emeltyű­karok tetszésszerinti (hosszúak lehetnek. A csappantyú zárására egyetlen kézfo­gás elegendő, hogy a csappantyú csukló-

Next

/
Thumbnails
Contents