72195. lajstromszámú szabadalom • Csomópontkapcsolás Howe-rendszerű rácsos fatartók, csarnokkötések és hasonlók számára

Men«lMV 1 »18. eri június t>6 l£-ei>. MAGY. » SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI 72195. «zö,m. Vlllío. OSZTÁLY Cftomópontkapcsol&s HoWe-rendszerft fácsöt tfct&rtók, csarnokkötéaek ó» hasonlók BÉitöáfft. BALLONHÁLLENBAU (ARTHUR MÜLLER) GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG BERLIN-JCHANNISTHALBAN. A tteialmtfa upii 191« december hó 28-ika. Klrfbbrtge 1914 julina kó 2-ikii. A találmány tárgya csomópontkapcso­lás fából készült iiácsostartók, csarnok­kötések vagy hasonlók számára, melyek Howe-rendszere szerint vannak szer­kesztve. A találmány szerinti szerkezettel az ily rácsostartók rúdkapcsolatainak hátrányait megszüntetjük és az ősimért szerkezeteikkel szemben lényeges előnyö­ket biztosítunk. A találmány lényege csomólemez alkal­mazásában áll, amely az övezet súlypont­síkjában, a rácsostartó síkjára merőlege­sen van elrendezve és amelyhez a csomó­pontban az összes rudak hozzá vannak kapcsolva. Az övezetek illeszkedései a csomópontokba vannak helyezve és a külön csomólemezek összekötése útján vannak kapcsolva. ^ A találmány szerintii csomópontkap­csolás az eddigiekkel szemben a követ­kező előnyökkel jár: A rudak kapcsolása a feszítőrúd fölső s alsó övet összekapcsoló meghúzása után nem lazulhat meg, mert a rácsozatrudak mind közvetetlenül a csomólemezhez vannak kapcsolva, miért is az övrúdak az eddig szokásos, Howe-rend&zerü tar­tók csomópontkapcsolásával ellentétben nem nyomatnajk össze a rostirányra me­rőlegesen. Ugyanezen okból nem lazulhat meg a csomópontkapcsolás a fa száradása n. A találmány szerinti rúdkapcsolás te­hát különösen nagy ta rtószerkezetek szá­mára alkalmas, amelyeket eddig csupán vasban lehetett megoldani, pl. nagy csar­nokkötők számára, melyeik statikailag határozatlan alátámasztással bírnak. Azáltal, hogy a csomólemez a tartó sík­jában csekély kiterjedésű, a rúderőket pontosan a csomóközéppontban lehet egyesíteni, miáltal a csomóponitnyamaté­kok elhanyagolhatóan csekélyekké vál­nak, ifug'ellenben az eddig ősimért Howe­tartóknál és a csomóleimezes csomópön­tok ösmert megoldásainál a töltőrudak kapcsolásai a tartó síkjában nagy kiterje­déssel bírtak, ami a csomópontokban nagy merevséget és ennélfogva tekinté­lyes csomópontnyomatékot eredménye­zett. A találmány szerinti -rúdlkaposolásnáli a' csomólemez helyzete, a legegyszerűbb módon, csupán a csomólemez szélesítésé-

Next

/
Thumbnails
Contents