72194. lajstromszámú szabadalom • Vasúti ellenőrző- és biztonsági kocsilakat

H«Bfrte»t 1918. évi inniW HM* __ MAGY. |Jv Km: SZABADALMI gg g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72194. szám, XVIU/b. OSZTÁLY KsassssqssBBBBssssaBBBBB^iNseaB^ Vasúti ellenőraő és bistonsági kecsitektt. KÖRMENDY KÁLMÁN NYUG. MÁV. IRODAKEZELÓ KOLOZSVÁRT. A V«jelont»« ufcpj* 1817 fabrvir 27ik*. A vasúti kocsik elzárására Jelenleg "hasz­nál! ólomzárzsínegelés, vagy vékony sod­rony és préseit hátrányos papir elzárási módozata nem felel meg a kívánt követel­ményeknek, amennyiben, a megrakott ko­csik megdézsmálását nem gátolja meg. Ezen hátrány elkerülését célozza a jelen találmány tárgyát képező kocsilakat, mely lényegében abban áll, hogy a lakatburko­latnak kívülről kulcssal elzárható, illetőleg nyitható külső ajtaja és e mögött lecsap­panffiató belső ajtaja van, meiy utóbbi ajtó mögött a tulajdonképeni zárszerke­zethez való kulcslyukat elfödő kicserél­hető papírlap van: elhelyezve, mimellett a lakat külső ajtajának belső oldalából, há­rom tü áll elő, melyek a lakat csukott állapotában a belső ajtónak a tűkkel szemben álló furatain áthatolva a lakat kulcslyukát födő papírlapba nyomulnak és ezáltal a lakat kinyitásánál ellenőrzést tesznek lehetővé. A találmány tárgyát képező kocsilaik&t a csatolt rajzon példakép vett kivitel alakjában'van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a laikat távlati képe zárt álla­potban, a \ 2. ábra ugyanily nézet nyitott külső ajtó mellett, a 3. ábra a lakat távlati képe nyitott külső és belső ajtó mellett, a 4. ábra a lakat nézete nyitott ajtók é# a zár kulcslyukát födő papírlap eltávolí­tása mellett, végül az 5. ábra a kulcslyukat födő papírlap nézete. A vasúti ellenőrző és biztonsági hjdtat kemény vasbádogból készült, fölül erős (a) beakasztó kampóval fölszerelt (h) tokból áll, melyneK mellső (c) ajtaja a (d> kulcslyukon bedugandó kulos segé­lyével nyitható. Ezen ajíő beíső oldalán hárem (e) tü áll ki. A belső ajtón kivöl e mögött a pántsarkokon lefelé forduló ({)- belső ajtó van elrendezve, melynek a (c), ajtó (Q) tűit átbocsátó (g) furatai vannak. A lakat ezen (f) belső ajtaja mögött foglij helyet a tuíajdonképeni zárszerke­zet, melynek (h) kulcslyuka a zárburko­lat (j) mélyedésébe beillesztett (i) födő­lap segélyével yan eltakarva.4 A lakat zárszerkezete tetszőleges ki­képzésű lehet és egyáltalában nean érinti a találmány lényegét. A lakat használata a következő: A kocsikon már* folalkalmazott ós hasz­nálatra már forgalomba .vett vagy az i -

Next

/
Thumbnails
Contents