72191. lajstromszámú szabadalom • Örökös naptár

Megjelent 1918. évi juni ns hó 12-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL 72191. szám. lX/a/b! OSZTÁLY. ' V Örökös naptár. í GERÁSC& VILMOS MÉRNÖK CHARLÖ^TENBURGBAN A bejelentés napja 1916 november hó 30-ika. A jelen találmány tárgya oly örökös naptár, amely egy helytálló és két eltol­ható résaböl áll. Ezen három résznek egy­máshoz képest való beállítása által bár­mely évnek és hónapnak arról a napjáról, amelyen valamely esemény történt vagy történni fog, a legkönnyebben megállapít­ható, hogy a hétnek melyik napjára esett, illetőleg fog esni. A találmány szerinti naptárnak égy ki­viteli alakja a mellékelt rajzon van példa gyanánt föliüntetve. A naptár a négyszögletes (a) lapból áll, aimely két kivágással, úgymint egy álló négyszögletes (bcde) és egy fekvő négy­szögletes (fghi) kivágással van ellátva. Az első kivágásban á (k) to-lókia, a második­ban pedig az (1) tolóka mozgatható ide­oda vízszintes irányban. A (bcde) kivágás szélességével egyenlő hosszú (p—q) vonal tehát a (k) tolóka, az (fghi) kivágás széles­ségével egyenlő hosszú (r—s) vonal pedig az (1) tolóka mozgásának irányát és mér­tékét adja meg. Az (a) lapon a (bcde) ki­vágás fölött (m) jelek vannak elrendezve s a (k) tolóka szomszédos széle egy (n) jelt hord, amely a tolóka oldalirányú el­mozdulása által az (m) jelekkel fedőhely­zetbe hozható és ekkor a tolókának bizo­nyos helyzeteit, Katárpzza meg. A (k és 1) tolőkák színién lapokból állnak és a nap­tár hátsó oldala az (a) keret egész fölüle-, tét elfödő borítással látható el. K föllüntetett kivitelnél mind a négy (m) jel főié az 1600 évtől kezdve 2700-ig Három évszázad száma van írva. Az első jel fölött álló 1600,2000,2400 számcsoport szökőéveket jelez a többiektől való meg­különböztetés céljából keretezve és vonal­kázva van. A (k) tolóka négyzetekre van "osztva és ezek úgy vannak elhelyezve, hogy egymás fölött 18 sorban 7—7 négy­zet fekszik/ Ezen négyzetekben, fönt bal­ról kezdve és jobb felé haladva az évszá­mok tizes és egyes számjegyei, vagyis a (0—99) számok oly módon vannak el­osztva, hogy minden négy szám után egy i'nes négyzet következik. Ennélfogva a legfölsö sorban a (0, 1, 2,. 3) számok, az­után egy üres négyzet és erre következő­leg a (4, 5) számok foglalnak helyet stb. Áz üres négyzetek után következő első négyzetek, mint szökőévek képviselői, vo­nalkázással vannak megkülönböztetve. Ez a megkülönböztetés természetesen úgy itt, miiilaz 1600, 2000 és 2400 számoknál is más módon, pl. & számoknak vagy me­zőknek vörös vagy kék színben való áb­rázolásával is elérhető. Az (fghi) kivágás fuiutt, amelyben az. (1) t

Next

/
Thumbnails
Contents