72189. lajstromszámú szabadalom • Alapzatkiképzés kürtős vízhűtők számára

M»gJ«m*t 1»18. évi Jttirtttti lift ig^aü. MAGY. SZABADALMI SIR. HIVATAL .A 72189. szám. V/e/l. OSZTÁLY; AlfcpxatkiképzéB kürtő* vlakűtők Mániára. MASCHINÉNBAU AKTIÉN GESELLSCHAFT BALCKE CÉG BOCHUMBAN. & bejelantét napja 1016 december hó,27-iK6. CttSbbtógé 1916 angüszéhs hó 28ÜV Hogy a kondenzálótelepeknél szükséges Jiagy vízimennyiségeket lehűtéssel ismét használhatóvá tegyük, a vizet kürtös hű­tőkben megfelelő nagyságú légmennyisé­gekkel hozzuk érintkezésbe és részben el­párologtatással, részben pedig közvetetleri imelégátadással hűtjük le a levegővel. Mi­vel a vízmennyiség, igen nagy, az elveze­tendő melegmennyiségek is rendkívül na­.gyok és ennek megfelelőleg még jóval nagyobb a meleg elvezetésére szükséges levegőmennyiség. -Különösen nagy hűtőknél nehézségek merülnek föl a szükséges levegőmennyi­ség bevezetésénél és ezeknek kiküszöbö­lése a találmány tárgyának célja. Ha pl. a kürtös hűtőnek óránként 6000 m8 . vi­zet kell lehűtenie, úgy az tapasztalat sze­rint alúl 35x35 m. négyzetálakú alap­területtel szerkesztendő, tehát alapja 35 m. hosszú és 35 m. széles lesz. Ha a hűtő magasságéit- is 35 m.-re vesszük, úgy a fölső keresztmetszetnek vagyis a kürtő nyílásának 500 m2 .-re kell rúgnia. A nyí­lás méretei tehát .22.5 x 22.5 m. Ezen ke­resztmetszetnek megfelelően méretezen­dők a hűtő talpánál léivő légbeömlőftyí­lások is. Ha föltételezzük, hogy, levegő beömlése a kürtő egész kerületén törté­nik, úgy mivel a hűtő kerülete álöl 140 m-., a légbeomlőnyílésnak 3.5 m. ma­gassággal kell bírnia. A tulajdonlképeni csörgedezőszerkezet tehát csupán ezen nyílás fölött kezdődhetik. A csörgedező­szerkezet magassága 5 m. és efölé kerül még a vízelosztószerkezet, úgy hogy á víz bevezetése a hűtőben legalább is 9—9.5 m. magasságban fekszik a talaj fölszíne fölött és ily magasságra kell a vizet emelni. A találmány tárgya a .légbevezetést "megjavítván, a víz szállítási magasságát csökkenti, olyként, hogy azon helyet, amelyet különben az alap, illetve a viz­föfogómedence foglal el, , a levegő beveze­tésére hasznosítja. A föl fogómedencét többé nem szerkesztjük oly nagyra, mint amekkora a hűtő alapterülete, hanem ennél sokkal kisebbre, nevezetesen csak oly nagyra méretezzük, amekkora az üzem szájmára szükséges. A medencét egyidejűleg úgy alakíthatjuk, ahogyan az a gyűjtőcsatornákkal való vízfölfogás szempontjából a legkedvezőbb. Az alap részei között fölszabaduló tér szolgál a Jevegő bevezetésére. A medencét egészéin

Next

/
Thumbnails
Contents