72187. lajstromszámú szabadalom • Szerkezet tetőcserepeknek a levágóasztalról való eltávolítására

f \ v Megjelent l»J8 évi Jnnlns hé lt-ém. _____ MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jf ej m HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS > 72187. tízéxií. XVl'l/f. OSZTÁLY. / Szerkezet tető cser epeknek a levágóaeatalról való eltávolítására. ZEIPAUER DACHSTEIN- & BRAUNKOHLENWERKE AKT1EN­GESELLSCHAFT CÉG ZE1PAÜBAN. * » K bejelentés napja 1916 szeptember hó 12-ike. Ii*6bb«ég* 1916 aaguiztus hó 7-ike. A találmány tárgya oly szerkezet, amely a szalagsa.itón sajtolt tetöcserepeknek a levágóasztalról való eltávolítását lényege­sen megtígyszerüsíti és megkönnyíti, tehát meg is gyorsítja anélkül, hogy a cserepek deformációt szenvednének. Eddig a tető­cserepeket rendesen egyenként emelték le kis deszkák vagy keretek segélyével és fektették le a lerakókeretre vagy a szál­lítókeretre. Á találmány szerint maga a lerakó- vagy szállítókeret van úgy szer­kesztve, hogy a tetőcserepeknek a levágó­asztalról való leemelésére szolgálhat. Ezen célból a keret megfelelő távolságokban elrendezett harántlécekkel van ellátva, melyek rendesen párosával szolgálnak egy-egy tetőcserép fölvételére. Ennélfogva egy keret segélyével egymásután több tetőcserepet lehet a levágóasztalról le­emelni anélkül, hogy az egyes cserepeket, amint az eddig szükséges volt, egyenként kellente leemelni és a szállítókeretre áthe­lyezni. A keretet tehát az eddig az egyes cserepek leemelésére és átrakására szol­gáló egyes deszkáik vagy keretek egyesí­tése gyanánt foghatjuk föl. A lécekkel föl-, szerelt szállítóikeret alkalmazásával a •drága deszkák vagy keretek fölöslegessé válnak, úgy hogy a fölszerelési költségek csökkennek. Ezenkívül a lécekkel fölsze­relt keretnek a sajtóhoz való szállítása és elvitele lényegesen egyszerűbb és olcsóbb, mintha-a kereteket és az egyes leemelő­deszkákat külön kellene szállítani. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példaképem foganatosítási alakja van fölfüntetve. 1. ábra a levágóasztal és a leemelőszer­kezet oldalnézete. 2. ábra ennek alaprajza, 3. és 4. ábra az 1. ábra A—B vonala sze­rinti keresztmetszet és 5. ábra módosított foganatosítási alak. A rajzban (a) a szalagsajtó szájdarabja, (b) a levágóasztal és (c) az ezíen alkalma­zott hosszabbítás. A cserepek a levágóasz­talon tetszőleges módon vezethetők. A rajzban bőrbevoniatú zárt íavezeték van föltüntetve, azonban a vezeték tetszőleges, más módon szerkeszthető) pl. a szokásos, módon hengereikből vagy hasonlókból áÉr. hat. A (c) hosszabbítás az (f) vezetékhez hasonlóan a tetőcserepek alakjának meg­felelően van kiképezve' A rajz szerint a sajtó (d) hollandi cserepeket készít. En­nek megfelelően a (fc) hosszabbítás fölső-

Next

/
Thumbnails
Contents