72182. lajstromszámú szabadalom • Gőzfűtőkészülék bármely rendszerű fűtőtestek részére

w©K)eieijí Itt 18. éri junius hó lO-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI | Hp HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72182. szám. I!/h. OSZTÁLY. Gázffitffkészulék bármely rendszerfi fűtőtestek részére. SZEPESI ISTVÁN SZERSZÁM- ÉS GÉPGYÁRTÓ BUDAPESTEN. / A bejelentés napja 1916 november hó 14-ike. A találmány tárgya lakhelyiségek fűté­sére szolgáló, bármely rendszerű fűtőtes­tekhez alkalmazható gázf ütő készülék, melynek egyik kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, melyen az 1. ábra a készüléknek oldalnézetét, a 2. ábra annak, fölülnézetét, a 3., 4. és 5. ábra pedig a készüléknek kü­lönféle metszeteit mutatja. Az 1. ábrán föltüntetett (a) beömlöcsap­ház a (J>) ajtó vagy fal külső, a (c). fütő- • test pedig annak bel^ő oldalán nyer elhe­lyezést és a 3. ábrán látható (d) csavarzat­tal van egybekötve. Az (a) csapház (e) kötőcsavaranya segélyével van (k). csővel összekapcsolva, mely a gáznak bevezeté­sére szolgál. A gázbeömlés szabályozására és elzárbatására (m) csap van beiktatva. Az (a) Gsapház fölső része ^ kagylóalakú 'szelencének van kiképezve, melynek pere­mére a 2. ábrán jól látható (o) nyílások­kal ellátott (n) zárófödiél van (r) csava­rokkal fölszerelve, mellyel a beömlő le­vegő megfelelőien szabályozható. A (c) fűtőtestet (f) bunkolatlemezek fö­dik körül, melyeknek (i) nyilasain a leve­gő,' a (c) fűtőtest (t) nyílásain kiömlő gáz­zal egybeömlik. A gáznak begyújtására (s) gyújtócső szolgSl. ~ A (c) fűtőtest többféle kivitelben és alakban már a használatban levő bármily rendszerű kályhák és takaréktüzhelyek méreteihez arányítva is állítható elő ön­tött vasból, csőből vagy tömegszerüen le­mezből sajtolva, ndóálliiasa és fölszerelésé olcsón eszközölhető. A készüléknek keze­lése igen egyszerű és könnyű, a haszná­latban gazdaságos, miáltal jelentékeny tü­zelőanyag megtakarítás érhető el. SZABADALMI IGÉNYSK. 1. Gázfütőkészülék jellemezve az által, hogy bármely fütökályEatestre alkal­mazható, olyképpen, hogy a fűtőtest a fütőkályha ajtajának vagy falazatának belső; a gáz és légbevezető szerkézet pedig annak külső fölületén nyer el­helyezést. 2. Az 1. igénypont szerinti gázfütőkészü­lék kiviteli alakja jellemezve az által, hogy a fűtőtest körülzárására lemezből sajtolt burkolat szolgál, melynek külső szélein kiömlő nyílások, vannak kiké­pezve a fűtőtest gázkiöimlő nyílásaival y párhuzamosan, mi mellett olyan ön­tött csapház van alkalmazva, mely el­záró csappal, gáz és légbeömlő csator­nákkal, íégszabályozó födéllel és gáz­gyújtócsővél van ellátva: . (1 rajzlap melléklettel.) MW *tmtmTkm—i» mmAM

Next

/
Thumbnails
Contents