72181. lajstromszámú szabadalom • Villamos zseblámpa

Megjelent 1918. évi junius hó lO-én. MAGY. gjW KIK SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72181 szára. VII/h. OSZTÁLY. Villamos zseblámpa. rosenberg pál gyáros berlinben. A bejelentés napja 1916 novembar hó 18-ika. Elsőbbsége 1916 október hó 5-ike. A találmány tárgya villamos zseblámpa, oldalt alkalmazott, forgatható kapcsoló­val; lényege abban rejlik, hogy a forgató kapcsoló tokja egyúttal kiontaktusrúgót is foglal magában. A tolókás kontaktussal működő ismeirt villamos zseblámpáknak az a hátrányuk, hogy kontaktusuk véletlenül is eltolódha­tik és bekapcsolódhatik; e lámpák belseje felé továbbá, a szenkezietűk követelte kivi­teli alakjuknál fogva több kiszögellés, u. n. híd van, amélyek az elemek betevését megnehezítik. Emiatt a forgalomban elő­forduló elemek pólusát eddigelé rendsze­rint félre kellett hajlítani. Jelen találmány szerint a lámpatoknak egészen sima belső fala van, ií£y hogy az elemet könnyen, akadály nélkül betehet­jük. A kapcsoló tokjával vezető érintke­zésben álló kontaktúsrúgó lehetővé teszi, hogy az elempólus előzetes lehajlítás nél­kül is helyes érintkezést nyerjen; a forgat­ható kapcsolónak véletlen bekapcsolódá­sa pedig ki van zárva. Ha csavaros kontaktust használnánk, úgy a csavarás erős sajtoló hatása folytán a pólus állandó alakváltozást szenvedne s a zseblámpa használhatósága csökken­nék. Forgatható kapcsolóval ez a hátrány is ki van küszöbölve. A csatolt rajzon a találmány tárgyának kiviteli példája van bemútaitva, és pedig 1. ábra a villamos lámpa távlati képe. 2. ábra a forgatható kapcsoló metszete a 3. ábra A—B vonala mentén. 3. ábra ugyanannak a 2. ábra C—D vo­nala mentén vett metszete. Valamennyi ábrában (a) a lámpatok (b) pedig az oldalt reászerelt kapcsolótok. Az utóbbiban az (e) kontaktust az (n) nyíl irányában az (f) fogantyúnál fogva a (bl) hasiték mentén állíthatjuk át. Az (e) kap­csoló a derékszögben meghajlított (el) nyelvvel együtt egy fémdarabból készül és a (b) tok (d) csapján két (c) és (g) szi­getelő tárcsa közt foglal helyet. A kap­csoló tokjából a lámpatok belsejébe a ru­galmas (h) nyelv nyúl be, amely utóbbi a kapcsoló tokjában az (i) és a (g) szige­telő tárcsák közé van szerelve. A (h) rúgó másik (hl) vége akkép nyúl be szabadon a (c, g) szigetelő tárcsák között a kapcsoló térbe, hogy az (e) kontaktus forgatásakor e/, utóbbinak meghajlított (el) nyelve egyik állásában a (hl) rugóvéget érinti, (L. a pontozott kapcsoló helyzetet a 3. áb­rán), a másik állásában pedig elforgatta­tik tőle s ekkép az áramot megszakítja. Az (m) elem pólusának (k) lamellája (2. ábra) a telepnek a lámpatok tökélete-

Next

/
Thumbnails
Contents