72179. lajstromszámú szabadalom • Csuklós csőkapcsolás vasúti vonatok gőzfűtési berendezéseihez

Megjelent 1918. évi jnnins ü<* lO-en. MAGY. ^ KIR SZABADALMI G|G G HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72179. szám. V/b. OSZTÁLY. Csuklós csffkaposolás vasúti vonatok gőzfűtési berendezéséhez. JLILIUS P1NTSCH*AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN.­A bejelentés napja 1910 november hó 6-ika. Elsőbbsége 1916 jalias hó 22-ike. Az egyes vasúti kocsik, valamint a ko­csik, a szerkocsi és a mozdony között a csőkapcsolástiak csuklósnak és engedé­kenynek kell lennie, mert a járóművek egymáshoz képest minden irányban el­mozognak. Az eddigelé leginkább haszná­latos, fémből készült összekötő és csatla­kozó darabokkal fölszerelt gumitömlő­kapcsolásoknak ugyan nagy mértékben megvan ez a mozgékonyságuk, de nem bírnak el elég nagy nyomást, s ezért igen hamar elhasználódnak, azonfölül. pedig könnyen eldugulást is okoznak, mert a gőznek behatására a tömlő belsejéről gumirészek válnak le, melyeket a gőz ma­gával visz. Abban a törekvésben, hogy ezeket és még egyéb hibákat is kikerüljenek, fém­tömlőkhöz folyamodtak, de sikertelenül. Gömbcsuklós fémcsöveket is alkalmaztak már. Ezeknek azonban eddig még csekély volt a mozgékonyságuk, úgy hogy leg­többnyire még egyszerű forgási csuklókat is Be- kellett szerelni, amelyeknek pedig egyebeken' kívül az a hibájuk volt, hogy a gőzt nagy irányváltoztatásokra kénysze­rítették. Az eltérítéseiket azonban éppen vasúti kocsik gőzfűtésénél kerülnünk kell, mert gyakori elkerülhetetlen ismétlődésük az összeállított vonatban nagy nyomás­veszteségeket okoz, s a kocsik-fűtését an­nál inkább megnehezíti,' minél közelebb esik valalmely kocsi a vonat végéhez. Is­meretessé váltak már olyan fűtési kapcso­lások is, amelyeknél kettős gömbcsuklók kerültek alkalmazásra. Az ilyen csőkap­csolásoknak az egyszerű gömbcsuklósok­kal szemben ugyan nagyobb a mozgé­konyságuk, csakhogy, ha középen széjjel­választhatóan voltak kiképezve, akkor itt merev kapcsolatot létesítettek. Ezeknek, valamint egyéb forgási csuklóként kiképe­zett közbenső csuklóknak az volt a hibá­juk, hogy a gőzáram többször eltérült irá­nyából, ami niagy nyomásveszteségeket okozott. : Ezzel szemben a szóbanforgó találmány tárgya kettős gömbcsuklós kapcsolás, amelynek középső, könnyen oldható szét­választási helye egy ilyen csuklónak a kö­zepére esik. Ez lehetővé teszi, hogy a cső­kapcsolás összecsatolási helyén is követ­hesse a koöteinak menetközben bekövet­kező minden mozgását. A szétválasztható csukló két félgömbjének választó falai egyúttal a gőzt jól átvezető átömlési nyí­lásokkal vannak ellátva, úgy hogy a gőz irányát nem változtatja. Egy másik javítás

Next

/
Thumbnails
Contents