72177. lajstromszámú szabadalom • Ide-oda lengő légoszlopokkal hajtott kőzetfúró gép

Megjelent 1918. évi junius hó 10-én. MAGY. SZABADALMI Km. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72177. szám. XH/f. OSZTÁLY­Ide-oda lengő légoszlopokkal hajtott kőzetfúrógép. DEUTSCHE MASCHINEN FABR1K AKTIÉNGESELLSCHAFT CÉG DUISBURGBAN. & bejelentés napja 1915 junius hó 10-ike. Elaöbbaége 1014 junius hó 11-ike. Az ismert kőzetfúró gépeknél, melyek­nek munik&dugattyúja ide-oda lengő lég­oszlopok által hajtatik, kedvező gazdasá­gos üzem föntartásához szükséges, hogy a két ide-oda lengő légoszlopból a cső­vezetékeik, tömítő szelencék stb. elkerül­hetlen tömítetlenségei folytán eltávozó levegőmennyiségek ismét pótoltassanak. Űj levegőnek a légoszlopokba való beve­zetése, azaz az eltávozott légmennyiségek pótlása eddig azáltal történt, hogy a lég­oszlopokat ide-oda lengető dugattyú minden lökete után a légoszlopok egy térrel (pótlégtartállyal) hozatnak kap­csolatba, amelyben valamely berendezés által meghatározott maximális légfeszült­ség tartatik fönn. Ezen pótlégtartály és a légoszlopok közé fojtószervek vannak be­helyezve, melyek kipróbálás által úgy állíttatnak be, hogy épp annyi új levegőt engednek beáramolni a légoszlopokba, mint amennyi azokból a tömítetlenség folytán esetről-esetre eltávozik. A légosz­lopot körülvevő csővezetékek tömítlen­ségei stb. azonban nem maradnak mindig egyenlők, ügy hogy az eltávozó légmeny­nyiségek sem mindig egyforma nia­gyok. Ha tehát a légoszlopok és a pótlégtartály között elrendezett fojtó­szerv mindig egyenlően! beállítva ma­radna, a légoszlopokban a feszültség hol túlmagas, hol túlalacsony volna. Hogy a légoszlopokban állandóan lehe­tőleg egyforma nagyságú feszültséget tarthassunk fönn, ami a gépek kedvező üzeméhez föltétlenül szükséges, a fojtó szervet eddig gyakran kellett elállítani, hogy ar átáramló légmennyiségek az esetről-esetre a légoszlopokból eltávozó ' cgmennyiségekhez alkalmazkodhassanak. Hogy a fojtó szerv ezen gyakori elállí­tását elkerülhessük, jelen találmány ér­telmében oly elrendezést alkalimazunk, mely szerint egyrészt a fojtó szerv úgy van beállítva, hogy több levegőt bocsát be a légoszlopokba, mint amennyi a vár­ható legnagyobb légveszteségnek megfe­lel és másrészt pedig a légoszlopokat kö­rülvevő falak valamely helyén szabályozó szelepek vannalk behelyezve, melyek a légoszlopokhoz áramlott levegő fölöslegét ismét elillanni hagyják. A szelepek a sű­rítő hengereken, a légvezetékeken vagy magán a géphengeren rendezhetők el. Előnyös az oly elrendezés, melynél a leg­nagyobb nyomás elérésénél a hengerte-

Next

/
Thumbnails
Contents