72176. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas acélabroncsú kerék

Megjelent 1918. évi junius hó 10-én. MAGY. ^ Km. SZABADALMI ffpj a HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS • 72176, szára. XX/a. OSZTÁLY- , Rugalmas acólabroncsú kerék. KELEMEN GYÖRGY MÚLAKATOS ÉS ELEKTROTECHNIKUS CZINKOTÁN. A. bejelentés napja 1917 március hó 27-ike. A találmány rugalmas acélabroncsiú kerékre vonatkozik, mely lényegében áll egy szilárd kerékkoszorún érintőként el­helyezett rúgórendszerből s ezen rugókat feszültségben tartó, ugyancsak nagymér­tékben rugalmas és nem osztott futó­abroncsból. A mellékelt rajzon a találmány több­féleképen van föltüntetve; és pedig az 1. ábrán a kerék homlokmetszete, a 2. ábrán a kerék oldalnézete, a ábrán az alkatrészek vannak ábrá­zolva. A rajz szejint — úgy a nyomórúgók, mint a futóabroncs — rugalmas acél­lemezszakgokból állanak, melyeik egy­más alá vannak helyezve (a, b) s ame­lyeknek szélességét, vastagságát és számát a kerék teherbírása szabja meg. A nyo­mórúgók (b) a futóabroncstól (a) a szi­lárd kerékabroncsig (c) érintőként, de kissé íval'akban futnak s a két végükön szilárdan hozzájuk szögecseltetnek (e). Ez a szögecselés kétféleképen történhe­tik: vagy közvetlenül (e), vagy pedig egy tomjpaszög alatt megjhajlít'ott acélbetét se­gítségével. Az előbbit könnyű teherbírású kerekeknél alkalmazzuk, míg az utóbbit a nagy teherbírású kerekeknél, mint na­gyobb tömegű és erősségű acélszalag biz­tosabb és kényelmesebb szögecselési for­máját. A futóabroncs (a) a nyomórúgók'hoz hasonlóan egymás alá helyezett és szöge­cselt acéllemezszalagokból áll és nincs ívekre osztva, hanem egyöntetű kört képez. A találmány alapján a keréktestre ható minden erőt kizárólag a nyomórúgók viszik át a rugalmas futóabronicsra. Mint­hogy a szilárd kerék változatlanul fek­szik a futóabroncsban, ez utóbbi elipszis alakot vesz föl s enmek következtében az összes rúgók részt vesznek az erők szét­osztásában. Minthogy a futóabroncs nem merev, hanem nagymértékben rugalmas* a nyomórúgók megterhelése arányosan és egyenletesen történik és az elhajlásuk kisebb, mint a merev futóabronosú ke­rekeké. Szabadalmi IOÉMTKK. 1. Rugalmas acélabroncsú kerék, mely­nél a szilárd keiékkpszorun érintően elhelyezett nyomórúgók vannak alkal­mazva, amiiket magában is rugalmas

Next

/
Thumbnails
Contents