72174. lajstromszámú szabadalom • Kerekeken továbbítható tengellyel alátámasztott végnélküli szállítószalag

Megjelent 1918. évi junius hó 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72174. szám. V/f. OSZTÁLY Kerekeken továbbítható tengellyel alátámasztott végnélküli szállítószalag. MASCHlNENFABRIK UND MÜHLENBAUANSTALT G. LUTHER AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BRAUNSCHWEIGBEN. & bejelentés napja 1915 szeptember hó 1-je. Elsőbbsége 1014 november hó 14-ike. Egyes végnélküli szállítószalagoknak szállítópályává való összeállítása gyakran helyi viszonyok miatt oJyan nehézségek­be ütközik, melyek nem egykönnyen győzhetők le. A jelen találmány sztrim könnyen le­győzhetők epek a nehezségek azáltal, hogy a szállítószalag állványát (tartóját) a gördíthető állványon ügy magassági helyzetében, mini hosszirányában beál­líthatóan készítjük, továbbá, hogy egysze­rűbb alakítás és kezelés céljából a magas­sági beállítást egy* támasztóhároiíiszög tá­masztórúd] ai támadási pontjainak a szál­lítószalag tartóállványán egymáshoz való közelítésével és egymástól való eltávolí­tásával, a hosszirányú elállítást pedig a tartóállványnál ezen támasztóháromszö­gön való eltolásával végezzük és hogy a magassági és hosszirányú beállítás egy és ugyanazon emelőmű (föltekercselő dob) segélyével történik. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája ilyen gördíthető végnél­küli szállítószalagok foganatosítási pél­dáit ábrázolja, melyeknek tartóállványai gördíthető állványukon magassági hely­zetben és hosszirányban tániasztóKarom­szög segélyével beállíthatók. A 3. és 4. ábrák szállítópályáikat tüntet­nek föl, melyek ilyen szállítószalagokból vannak összeállítva. Az 1. ábrán látható szállítószalagnál a támasztóháromszög két, (a) és (b) rúd­ból áll, melyek egyik végükkel a gördít­hető állvány (c) tengelyén forgathatóan vannak megerősítve, míg másik végük­kel az (e) tartóállvány tetszőleges (d) pontjába kapaszkodhatnak, úgy hogy te­hát maga a gördíthető állvány képviseli a támasztóháromszög harmadik és változ­tatható hosszúságú oldalát. A (d) pontok dugólyukaknak vannak kiképezve, me­lyek természetesen nagyobb számban egyenletesen vannak elosztva a tartóáll­vány egész hosszára. -A magassági beállítás az (a) és (b) tá­masztórudak (d) támadási pontjainak közelítésével és távolításával történik, míg a hosszirányú beállítás a két rúd (d) támadási pontjának ugyanazon irányban való áthelyezésével. A szállítószalag (a) és (b) rúdjának kilengetése egyetlenegy fölvonókészülók segélyével történhetik. A 2. ábrán látható szállítószalagnál a (h) támasztórúd támadási pontja magán: az (a) tartóállványon eltolható, de rögzít­hető, míg az (f) rúd támadási pontja a

Next

/
Thumbnails
Contents