72170. lajstromszámú szabadalom • Szivattyú

Megjelent 1918. évi Juniua hó lO-én. _ MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72170. szám. XXI/c. OSZTÁLY­Szivattyú. BLANC LAJOS KEBESKEDÓ LAUSANNEBAN. A bejelentés napja 1916 december hó 27-ike. A jeleil találmány bármilyen nagyságú és rendeltetésű szivattyúkra, nevezetesen vízszivattyúkra, légszivattyúkra és más­effélékre vonatkozik és abban áll, hogy a - dugattyú bizonyos játékkal tengelyirányú értelemben a dugaityúrúdon van elren­dezve és pedig akképen, hogy a dugattyú egyik mozgásiránya számára a rúd és du­gattyú között a hézag tömíttetik, míg az ellenkező irány számára a közeg: víz, nyo­mólevegő vagy másefféle részére átmenet képeztetik. A mellékelt rajzon az 1. ábra hosszmetszet a találmány szerint elrendezett dugattyún keresztül, annak egyik irányában való mozgása közben; a 2. ábra ugyanezt a dugattyút mutatja az ellenkező irányban való mozgása köz­ben; a 3. ábra. egy porlasztó-szivattyú hosszr metszete, míg a 4. ábra ezen szivattyú egyik részének nagyított ábrázolása. Az 1. ábra szerint (d) jelzi a dugattyú­rtidat és (c) a dugattyút a (b) dugattyúhen­gerben. A (d) dugattyúrúd vége a kisebb átmérőjű (e) meghossziabbítással van el­látva, amely a rúdra fölcsavarolható és (el) fejjel van ellátva. A (c) dugattyú ezen (e) csapra van helyezve, de egy nagyobb átmérőjű furattal van ellátva, mint az utóbbi és ezáltal lehetővé teszi, hogy a szi­vattyúzandó közeg, mint Víz, nyomóle­vegő és máseféle a rúd és dugattyú között átfolyjék, a mikor a (d) dugattyú az 1. áb­rában (1) nyíllal jelzett irányban mozog. A (d) rúd homlokvégle és (c) dugattyú között bőrből vagy más alkalmas anyag­ból való (dl) tömítőleméz van behe­lyezve, oly célból, hogy a dugattyú és rúd között jó tömítést létesítsen, a mikor a (d) rúd a 2. ábrában (2)-vel jelzett nyíl irá­nyában mozog; Ha a dugattyúrudat az 1. ábrában jel­zett iránnyal ellenkező irányban mozgat­juk, akkor a (c) dugattyú az (e) csap (el) fejétől elvitetik. Avégből már most, hogy a dugattyú által szorított folyadék a du­gattyú és rúd között átfolyhassék, ezen fej alsó oldala sugárirányú kivágásokkal van ellátva. Lehet a dugattyúban megfe­lelő (cl) csatornákat is elrendezni, oly célból, hogy a dugattyú (f) tömitőgyürűi­nek a nyomás alatt álló folyadék által a henger falaihoz való szorítását létesítsük. A találmánynak a 3. ábrában föltünte­tett foganatosítási alakjánál a (c) dugattyú' egy porlasztó szivattyú belső (b) hengerén i

Next

/
Thumbnails
Contents