72169. lajstromszámú szabadalom • Körhinta víz alá merülő, hajószerű utasfülkékkel

Megjelent 1918. évi junius hó lü-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72169. szám. XX/g. OSZTÁLY. Körhinta víz alá merülő, hajószerfi utasfülkékkel. BOECKER FRIGYES GYÁRIGAZGATÓ VESZTFALIAI HOHEiNLIMBÜRGBAN. A bejelentés napja 1916 november hó 18-ika. Elsőbbsége 1914 február hó 2-ika. A találmány tárgya körhinta víz alá me­rülő, hajászerű utasfülkékkel. A mellékelt rajzon több foganatosítási alak függőleges metszetben van ábrázolva. A találmány értelmében az utasfülkék rézsútosan dült tengelylyel ellátott tartály­nak egészen vagy részben belsejében van­nak elrendezve, mely tartály vízzel annyi­ra meg van töltve, hogy a tartállyal együtt forgatott fülkék fölváltva alámerülnek és a vízből egészen vagy részben kiemelked­nek. Ezen elrendezés azt a látszatot kelti, mintha a jármüvek nagy víztartályban mozognának, holott a víz csak a jármüvei együtt forgó, aránylag kis űrtartalmú tar­tályban van. Valamennyi 1'oganatosMsi alaknál az utasfülkéket tartalmazó, vízállóan tömített nagy (b) tartály van alkalmazva, mely részben van vízzel megtöltve, A tartály (a) tengelye és ennek megfelelően maga a tartály is rézsútosan dűlt helyzetei foglal el. Az 1. ábrán látható foganatosítási alak­nál a tartály fenekéről (e) beszállási tor­nyokkal ellátott hajó-fölsőrészek nyúl­nak fölfelé, úgy hogy ezek azon ponton, melyen a fenék a legmagasabban fekszik, a víz színe fölé emelkednek, míg a fenék legmélyebb részén egészen alámerülnek. A beszállási tornyok köröskörül ablakok­kal vannak eUátva és a beszállási csapó­ajtó is vastag üveglapból állhat. A tartályt a be- és kiszállásnál úgy kell forgatni, hogy a beszállási aknák egymás után a vízből kiemelkedjenek, tehát az utasok az (s) hí­don a lépcsőkkel ellátott tornyokba jut­hassanak. A (b) tartálynak együtt forgó falát £yűrüaiakú (h) süveg födi, úgy hogy a tartályfal nem látható. A fülkék a hajók vagy tenger alatt járó naszádok fülkéihez hasonló alakban vannak kiképezve és ab­lakaik vannak, melyek úgy vannak elren­dezve, hogy azt a látszatot keltik, mintha rajtuk kívül víz volna. Különösen azon kör rülmóny, hogy a víz a beszállási tornyokon és ezek fölött látható, azt a benyomást kelti, mintha a járművek egészen vízben mozognának, pedig a valósiágban a víz csak a tartály fenekén van, mely a víz alatt forog. 2—5. ábrákon föltüntetett foganatosí­tási alakok szintén ily megtévesztő módon

Next

/
Thumbnails
Contents