72163. lajstromszámú szabadalom • Írókészülék melynél a tartón nyugvó írópapír az írás előrehaladásának megfelelően önműködően tolatik el, hossz- és keresztirányban

Megjelent 1918. évi jnnins hó 7-én. MAGY. gfa KIR. SZABADALMI FJJJ F HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72163. szám. IX/e. OSZTÁLY. Irókészülék, melynél a tartón nyugvó írópapir as írás előrehaladásának megfele­lően önmfiködően tolatik el hoasz- és keresztirányban. SGHOLZ MÁRIA, SZÜL. STONAWSKI, URADALOMTULAJDONOSNÓ STRZEBOWITZBAN. A 89806. ss. törssssabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1916 julins hó 26-ika. A 69806. sz. törzsszabadaiomban oly írókészülék van ismertetve, melynél a papirlapbartó a papir száméra föl- és le­göngyölítő hengerrel van ellátva és mely­nél ezen papírtartó csakis oldalirányban mozgattatik, míg a papírnak egy sorral való elmozgjatása a fölgöngyölítő henger­nek önműködő elforgatásával 'történik. Jelen találmány tárgya a fönti pótsza­bí'dalomban ismertetett készüléknek lé­nyeges egyszerűsítése, miáltal előállítása olcsó, a vele való dolgozás pedig megbíz­hatóbb. A javítás kidolgozásánál villamos ener­gia vétetett alapul a készülék üzembentar­tására. Ennek következtében a törzsszahada­lomban szereplő (17) gátlókar fölösle­gessé válik, mivel a villamosáram azonnal kikapcsoltatik, amint a kéznyoanás a ru­galmas (15) billentyűn megszűnik, viszont az áram csakis akkor kapcsoltatik ismét be, ha az iró kezét a billentyűre helyezte. Elmarad továbbá a szabályozó a hozzá­tartozó (10) rúgókkal, mivel a kocsinak mozgási sebessége a mótortengelynek mejgfelelö fékezésével szaibályoztatik. A (3, 4) hengereknek elállítása oly irányban tökéletesí-ttetett, hogy a beállító­szerv nem foglal el helyet a készülék tok­jában és hogy a kocsi mozgása alatt súr­lódó ellenállások lehetőleg csökkentettek. •Mellékelt rajzon látható jelen javítás egyik példiaiképeni kiviteli alakja: 1. ábra a találmány fölülnézetét mu­tatja, eltávolított födőlap mellett, a kocsi­nak kezdő helyzetében, míg a végső hely­zete pontozott vonalakkal van föltüntetve. 2. ábra a készüléknek oldalnézetét mu­tatja, a kocsi. Kezdő helyzetében eltávolí­tott oldalfal mellett. 3. ábra ugyancsak oldalnézetét mutatja a kocsinak, a sor végének megfelelő vég­helyzetében, ajkkor, midőn a fölgöngyö­lítőhenger bekapcsolása a sor elállítása céljából már megtörtént. Az (1) kocsinak (5) alaplapja alatt a (3, 4) hengerek Tíözött kétikíarú (9) emelő van ágyazva, melynek egyilk vége görgővel támaszkodik a készülék tokjának ferde (10) ütközőjének akkor, ha a kocsi kezdő helyzetébe jut, míg ezen kétkarú emelő­nek miásik vége (11) fogasrúddal kapcso­lódik, mely a kocsi végső helyzetében a

Next

/
Thumbnails
Contents