72162. lajstromszámú szabadalom • Készülék vízvezetékszifonok és máseffélék tisztítására

Megjelent 1918. évi junius hó 7-én. MAGY. KIR. -SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72162. szám. XXl/a. OSZTÁLY. Készülék vízvezetókszifónok és máseffélék tisztítására. SUNDIUS AXEL HERMÁN RAFAEL ÜGYVÉD STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 15-ike. A találmány tárgya készülék konyhák, | laboratóriumok, vizeldék, stb. levezető szifonjainak és másefféléknek a vízveze­tékben uralkodó nyomás segélyével tör­ténő kiöblítésére tisztítás céljából. A készülék teleszkópszer aen összetol­ható csőből áll, amelynek fölső végét a vízvezetékkel, aisó végét pedig a szifon­nal tömítő kapcsolatba hozzuk. Ha a vízlevezető cső torkolata fölött lévő szűrő oldhatóan van elrendezve, akkor ajánlatos ezt előzetesen eltávolí­tani, hogy a teleszkopszerií összekötő cső alsó végét a vízlevezető- csőbe megfele­lően beilleszthessük, mim ellett tömítés gyanánt az összekötő csőre föltolt dugasz szolgál, amelyet a vízlevezető csőbe be­szorítunk. Ha a szűrő nem oldható, akkor az ösz­szekötő cső alsó végét a szűrő fölé helye­zett süveggel kötjük össze, amelyet a föl­fekvési fölülethez akként csatolunk, hogy a víz a süveg pereme alatt ki nem folyhat. Evégből a süveg pereme tömítéssel van ellátva, mely például gumiból vagy más megfelelő anyagból készüli gyűrűből áll­hat, mimellett a gyűrű alsó része befelé kiszélesített, úgy hogy azt a víznyomás tömítöen rászorítja a fölfekvési fölületre és ennélfogva elegendő a süveget csupán akként megerősíteni, hogy azt a víznyo­más meg ne emelhesse. Ily megerősítésre egy vagy több a szű­rőlyukakkal kapcsolódó horog szolgálhat, amelyeket csavaranyák vagy máseffélék rögzítenek kapcsolódó helyzetükben. Az asszék ötöcsö fölső, illetve alsó végén egy-egy karmantyú van alkalmazva, mé­lyek egyike a vízvezetéki csappal, másika pedig a süveggel való összeköttetésre szol­gál. Mindkét karmantyú tömítésekkel van ellátva. Célszerűen még egy harmadik, tömítéssel . ellátott karmantyút alkalma­zunk, mely a teleszkopikus összekötöcső illesztési részét övezi avégből, hogy az illesztési hézag tömítve legyén, anélkül, hogy az illeszkedést oly szűkre kellene megszabnunk, hogy a részek egymáson való eltolása fáradságossá válnék. A mellékelt rajzokon, amelyek a talál­mány néhány foganatosítási alakját mu­tatják: az 1. ábra az összekötőosőnek és karman­tyúinak oldalnézete, ahol is a (v) vízveze­ték (k) csapja és az (a) vízlevezetőcső a (t) tölcsérrel és az (1) szifonnal együtt eredményvonallal vannak föltüetetvg. Az oldható szűi w itt el van hagyva. A

Next

/
Thumbnails
Contents