72159. lajstromszámú szabadalom • Berendezés konzervüvegek nyitására

Megjelent 1918. évi junius hó 7-én. MAGY. KIR. SZABADALMI JH| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72159. szám. 1 XVIII/d. OSZTÁLY. Berendezés könzervüvegek nyitására. REX-CONSERVENGLAS-GESELLSCHAFT LEONHARDT\S: KLÉEMANN CÉG BAD HOMBURGBAN. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 5-ike. Elsőbbsége 1917 jalias hó 17-ike. Jelen találmány tárgya berendezés kon­dér vüvegek nyitására, mely lényegében abban áll, hogy az edény nyakának kerü­letének, a melyhez a tömítő gumigyűrű .belső széle hozzáfekszik, egy helyen oly hézag van képezve, hogy az edény nyaká­nak kerületétől hátrafelé, a gumigyűrű belső széle mögött szabad tér keletkezik. Ezen héx'agoi, mely a tömítőgyűrű egy he­lyén egy nyitó szerv betolása után a le­vegő könnyű bejutását teszi lehetővé, egy­szerű módon úgy lehet létesíteni, hogy az edénynek a tömítéshez simuló pereme egy helyén sík fölületet köszörülünk ki, vagy a--peremet kivájjuk, v^gy teljesen meg­szakítjuk (kivágjuk). Tudvalevő dolog, hogy igen nehéz el­zárt konzervüvegeket kinyitni, különösen, ha rossz anyagból való gumigyűrűk alkal­ntaztattak. A gumigyűrű megfogásához va­ló kinyfiló nyelvek a legtöbb esetben nem elegendők arra, hogy a gumigyűrűt any­nvira kihúzzuk, hogy a levegő belépésé (lehetővé váljék. Rendszerint azonban a fölsajtolt födő pereme beszakad és a gumi? gyűrű az üvegfal és födő között beszerulva marad. Valamely tárgynak gumigyűrű és az üveg pereme közé való bevezetése is (Csak nehezen vagy egyáltalán nem vezet célra, mert a gumigyűrű az edé;nv peremé­inek függélyes kerületéhez erősen hoRá­szorul és ily módon a levegő bejutását megnehezíti. Ha a nyitásira szánt tárgyat a gyűrű több helyén alkalmazzuk, rend­szerint a gyűrűt teljesen tönkre tesszük, vagy a tárgy erőszakos ide-oda mozgatá­sánál az üveg is szilánkok lepattanása ál­tal megsérül. Ezen hátrányokat jelen találmány tár­gyával elkerüljük, mert azáltal, hogy egy csavarhúzószerű nyitó szervet, mely cél­szerűen alsó oldalán finom rovátkával van elláiva, a gyűrű és az üveg pereme közé bevezetünk, a levegő a belső hézag­nak kívülről köszörüléssel, rovátkával vagy effélével jelzett helyén át a hézagon keresztül az üveg "belsejébe könnyen be­léphet. Ilymódon, ha a nyitó szervet az üveg pereme meghatározott helyén ve­zetjük be, a födőt a gumi vagy üveg meg­sértése nélkül könnyen nyithatjuk. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának két példakép vett foganatosítás! alakja van föltüntetve, és pedig "az 1. ábrán egy konzervüveg táviati nézet-

Next

/
Thumbnails
Contents