72157. lajstromszámú szabadalom • Szíjvégkapcsoló

Megjelent 1»18. éri junius hé 7-en, MAGY. gfe KIR. SZABADALMI wBB HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 72157. szám. XX/d. OSZTÁLY. ^ / , Szíj-végkapcsoló. 1LSEMANN FRIEDRICH MÉRNÖK REIMSCHEIDBAN. A bejelentse napja 1917 szeptember hó 5-ike. • A jelen találmány fárgya oly szíjvégkap­csoló, amelynél a szíjvégek ék segélyével tartatnak fogva oly módon, hogy a szíj húzása egyfelől a befogás erősbítését, más­felől pedig utánfeszítését is eszközli. A találmány továbbá abban áll, hogy a két szíjkapcsolótest csuklórészei az ékle­mezekkel egy darabból vannak előállítva. A szíj anyaga tudvalevőleg milyensége szerint többé-kevésbé engedékeny, úgy hogy az ék segélyével történő befogásnál, ha önműködő utánfeszítés nem történik, a befogás nemsokára meglazul és folyto­nosan üzemzavarok lépnek föl. A jelein, találmány .mindezen hátrányo­kat megszünteti, mivel a befogó szerkezet önműködő meg- és utánhúzáisa által a be­fogas mindig a szíj anyagának milyensé­géhez alkalmazkodik, tehát meglazulás és tizemzavarok nem léphetnek föl. A találmánynak egy kiviteli példáját a mellékélt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a szíjkapcsoló oldalnézetét és hosszmetszetét, 2. ábra az 1. ábra 1—1 vonala szerint vett keresztmetszetét, a 3. ábra pedig fölülnézetét mutatja. Az (a) szíjvég a (b) keret és a (c) ék között foglal helyet, mely utóbbi az átelle­nes (d) ékkel az (e) csukló révén van öisz­szekötve. Ha a szíj meglazul, akkor a (c) ók a szíj anyaganak engedékenysége sze­rint többé-kevósbbé meghúzatiik s üzem közben Önműködően utánállíttatík. Hogy a (b) keret az ékkel együtt ne mozogjon, alsó lapja érdesre van kiké­pezve. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Szíjvégkapcsoló, jellemezve azáltal, hogy a szíjvég befogására ék szolgál, amely a szíj húzóhatása alatt meghu­zatik és önműködően utánfeszíttetik. 2. Az 1. igénypont szerinti szíj végkapcso­ló kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a két szíjkapcsaló test csuklóré­szei az éklemezekkel egy darabból áll­nak. (1 rajctap melléklettel.) PMXA> néwvÍNYTAWMÁe NYOMOAM auMrarran

Next

/
Thumbnails
Contents