72155. lajstromszámú szabadalom • Íróasztal

Megjelent 1918. évi junius hé 7-én. MAGY. szabadalmi SZABADALMI LEIRAS 72155- szám. VIII/c. OSZTÁLY íróasztal. wernicke albert asztalosmester anklamban. A bejelentés napja 1917 szeptember hó 19-ike. Tudvalevőleg a szabad sik munkafölü­lettel biró, úgynevezett diplomataasztalo­kat azért szokták előnyben részesíteni, mert ez az alak a legkényelmesebb dolgo­zást teszi lehetővé. Másfelől azonban az a hátránya van, hogy a papírok szabadon feküsznek és azokba hívatlanok is bete­kinthetnek. Ez a körülmény záróredőny­nyel ellátott asztalok szerkesztésére veze­tett, amelyeken azonban a dolgozás jóval kényelmetlenebb. A jelen találmány tárgya oly íróasztal, amely a diplömataasztal minden előnyé­vel rendelkezik és ezeket a redőnyös asz tal előnyeivel egyesíti. Ezáltal tehát a diplomataasztal jelentékenyen tökélete­sítve van és valóságos; univerzális! bú­torrá van kifejlesztve. Ez az eredmény az eddig úgyszólva semmi hasznot sem nyújtó tereknek, nevezetesen az asztal­lap alatti középt^rnek és az asztalt hor­dozó szekrények hátsó részének sajátos és ügyes kihasználása által éretett el. Ol­dalsó tartószekrényeket ugyan már alkal­maztak, azonban tudvalevőleg ezeknek csak elülső tere használható ki, míg a há­tolsó részhez csak kényelmetlenül lehet hozzáférni. Azonkívül a leveleknek stb. a szekrényekbe vjdó mindenkori behelye­zése túlságosan körülményes. A találmánynak egy kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a zárt asztal távlati képe, a 2. ábra ugyanijyen nézet az asztal hasz­nálati helyzetében, a 3. ábra az asztal keresztmetszete az egyik tartószekrényen át, a 4. ábra pedig az asztal közepén át vett metszet. Az írófölület egy pótlappal van kiegé­szítve, amely használat alkalmával mint középmező illeszkedik az írófölületbe s ugyan ekkor a nyomtatványokat tartal­mazó rekesz is kilép és az írófölület meg­nagyobbodik. Használat után az égész ko­zépmező, összes tartozékaival együtt egy­szerű hátratolás által elsül'yeszthető és le­födhető, úgy hogy az asztalfölület ismét üres lesz. Az oldalsó tartószekrények úgy vannak kihasználva, hogy egy-egy fióksor helyett három van egymás mögött mély­ségi irányban elrendezve. A hátsó fiókso­rok használat alkalmával az aisztallap fölé emelkednek, az elülsők az ajtó nyitá­sával egyidejűleg szintén kifelé fordulnak, a középsők pedig az asztalállvány elülső széléig kitolódnak, úgy hogy az elülső és hátulsó terek hasonlíthatlanul jobban Ki vannak használva, mint az eddigi aszta­loknál. Használat után a hátsó fiókok tar-

Next

/
Thumbnails
Contents