72153. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és varázsvesszőszerű készülék, víz, érc, kőolaj, kőszén és effélék jelenlétének megállapítására

Megjelent 1918. évi junius hé 7-én. MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMI 72153. szám, Vll/d OSZTÁLY Eljárás és TarázsreaszŐszerű készülék vlz, ércek, kőolaj, kőszén és effélék jelenlétének megállapítására. SCHERMULY FÜLÖP FÓxMÉRNÖK M/M FRANKFURTBAN. « A bejelentés napja 1916 november hó 28-ika. Slaóbbsége 191C mijus hó SO-ifr*. A találmány lárgya eljárás és varázs; vesszőszerü készülék azzal a rendeltetés­sel, hogy segítségével % a föld mélyében rejtező értékeknek, ú. m. víznek, ércek­nek, kőolajnak, kőszénnek, sóknak, vil­lamos földkábeleknek és efféléknek jelen­létét, valamint azoknak elhelyezkedését a földben vagy. a víz alatt megállapíthas­suk. Az eljárás abban áll, hogy ismert mó­don kétfelé ágazó "V-alakú villának vagy vesszőnek egyik szárát függőleges irány­ban két ágyazási fölület között lengéke­nyen ágyazzuk, a másik szár szabad \é~. gére pedig a keresett ill. megállapítandó földbeli értékre erőhatások kisugárzása (emanációja) révén hatással bíró anyagot erősítünk és -az így előkészített készüléket .ezután függőleges szára körül folytonosan, forogni, s először is megtöltődni hagyjuk, mire a keresett földbeli érték jelenlétében a szabad szár annak irányában áll be. A mellékelt rajz az eljárás kivitelére való készüléket ábrázolja. Az 1. ábra a készülék oldalnézete, a ^ 2. ábra annak elölnézete, melyben a, szabad szár le van törve, a 3., 4. és 5. ábrák pedig a szárak ágyazó­csapokkal ellátott rugózó csúcsának kü­lönféle kiviteleit példaképpen föltüntető részletek. , A készüléket,-a mint az az 1. és 2. áb­rán látható, tetszőleges alkalmas fétniből vagy akár többféle fémből pl. acélból, vasból, rézből stb. készült, de esetleg egyébb anyagból, ú. m. nádból, halcsont­ból, fából vagy efféléből is alakítható pál­ca alkotja, amely úgy van meghajlítva, hogy hegyesszögben összehajló két (a, a) szárt alkot, a melyek a szög csúcsában egymással kapcsolatosak és kerek vagy négyszögletes keresztmetszetűek. Ezeknek az (a) száraknak egyike a két végén (f) talpcsapokkal van ellátva, a melyek* a la­zán. rájuk húzott (b) cspágyakban forog­hatnak. Az előbbihez hegyesszögben hajló má­sodik (b) szárra előnyösen (d) csődarab vagy spirális van némi súrlódással írá­húzva, hogy ezt a szárat szükség Stzerint meghosszabbíthassuk vagy megrövidít­hessük. Erre a (d) hüvelyre horog, fül segítségével vagy más módon egy kis (e) edény van lengékenyen fölfüggesztve. Az elsőhöz rugalmasan kapcsolt második szár az elsővel szilárdan összekötött (c)

Next

/
Thumbnails
Contents