72148. lajstromszámú szabadalom • Írógép

Megjelent '14)18. evi junius lió* 7-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMI LEIRAS 72148. szám. IX/c. OSZTÁLY írógép. klopp gusztáv gyártulajdonos gross-lichterfelde-. westben. A b*j*1fti>t«« napja 1917 jaurair hó 12-ike. Elsőbbsége 1915 november hó 1-je. A jelen találmány levehető papirszán­nal és magassági irányban beállítható papirszántartóval ellátott írógépre vonat­kozik, melynél, önmagáiban véve ismert módon, a papirszán mozgató rugója és meg-megakasztó szerkezete a papirszán­tartón van elrendezve. A találmány szerint r betüemelők áll­ványának hátsó fala, körülbelül közepén, függélyes szerkezetekkel van ellátva, me­lyekben egy fönt viílaalakúan kiképezett szán (papirszántartó) csúszik. E szán vil­láiban a fogasrúddal ellátott papirszán vezetődik, melyben a papírhenger van ágyazva. A szán mindenekelőtt az egész továbbítómüvet, tehát a papirszán meg­megakasztó reteszt és a rúgótokot hordja hátsó oldalán, azután a fostékszalagvezeíő és beállító villákat mellső okialán és a festék szalagíekercstartókat a feKiékszalag­tekeresekkel és a megakasztó kilincsek­kel fölső, villaalakú részén. Az egész pa­pirszán továbbitómüvet egyetlenegy moz­gató elem, nevezetesen egy célszerűen le­felé irányuló továbbítócmelö működteti, mely lazán helyezkedik be a betüemelők állványának egy villájába, úgv hogy a szán a megakasztó továbbító és kapcsoló szerkezettel együtt nehézség nélkül és ké­nyelmesen kivehető a gépből, illetve ki­cserélhető. Az új írógép tehát két, külön­külön egységes részből áll, nevezetesen a billentyű- és betüemelőket tartalmazó állványból (tokból) egyrészt és a papir­szánt a továbbító szerkezetet, a festék­szalagtekercseket és a festékszalagvezeté­ket tartalmazó szánból másrészt. E:-:: n hajtási mód* folytán az írógépet egy a billenlyüemelökel rögzítő szerke­zettel lehet ellátni, mely csupán egy a billentyűemelőkre keresztben kilengethe­tően elrendezett bádogcsíkból áll. Az egyetlen közös tengelyen forgathatóan ágyazott billeniyűemelők hátul, függé­lyesen fölfelé nyúló karjukon, egy-egy orral vannak ellátva, melyek a billentyű­emelők nyugalmi helyzetében az említett bádogcsíknak egy fölfelé hajlított léce fö­lött. illelve mögött foglalnak helyet. Ha az írásnál egy billentyűemelőt leütünk, akkor egy lengő emelőnek egy ujjalakú nyúlványa a bádogcsíkot fölhajlított lé­cével, a nyugalomban maradt billentyű­emelők orra elébe emeli, úgy hogy ezek mindaddig elzáratnak nyugalmi helyze­tükben, míg a leütött billentyűemelő is-

Next

/
Thumbnails
Contents