72147. lajstromszámú szabadalom • Kötélárúk és mindennemű textilárúk készítése afrik tengeri fűből és egyéb rokonnövényekből

Megjelent 1918. évi junius hé 7-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 72147. szám. XiV/d. OSZTÁLY. Kötéláruk és mindennemű textiláruk készítése afrik tengeri fűből és egyéb rokonnövényekből. kopper antal bankigazgató nagyváradon. A bejelentés napja 1916 julius hó 3-ika. \ Jelen találmány tárgya kötéláruk és mindennemű textiláruk készítésére vonat­kozik s a lényeg abban áll, hogy ezen áruk földolgozására alapanyagul afrik tengeri füvet és ennek egyéb rokonnövényeit használjuk. Maga a földolgozás a kender és lenéhez hasonló módon történik kü­lönféle mechanikai és vegyi úton. és az eljárás maga mint ismert, nem szorul bő­vebb magyarázatra. A mechanikai -és esetleg vegyi úiton végzett földolgozás után kapott és kiké­szített anyagot, mely a len és kender nyers szálaihoz és kóchoz hasonló, foly­tatólag is minden tekintetben úgy lehet fölhasználni, mint a len és kender vagy csalánból nyert anyagot; nevezetesen az afrik tengeri fűből fonalat, zsineget, köte­leket, zsák- s ponyvaszöveteket, a legkü­lönfélébb szöveteket stb. lelhet készíteni. Finomabb kikészítés esetén természete­den vászonnemüeket és más hasonlókat is lehet ezen anyagból gyártani, egyálta­lában mindennemű kötél- s textilárukat és e szakba vágó cikkeket. Az eljárás maga, mint erplítettük, nem érinti a találmány lényegét, mely abban áll, hogy kötél- s textiláruk készítésére az eddígk ezen célra nem alkalmazott afrik tengeri füvet és ennek egyéb rokon­növényeit használjuk föl. szabadalmi igény. Kötéláruk és mindennemű textiláruk ké­szítése, azáltal jellemezve, hogy ezen. áruk földolgozására az afrik tengeri füvet és ennek rokonnövényeit hasz­náljuk föl. «M.UU nfovfrlYT/tMMto KYOMBÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents