72146. lajstromszámú szabadalom • Reklámkocsi

Megjelent 1918. évi junius hé 7-én. MAGY. szabadalmi KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 72146. szám. IX/h, OSZTÁLY. Reklámkocsi. kopper antal bankigazgató szegeden. A bejelentés napja 1916 október hó 19-ike. A találmány tárgya oly reklámkocsi, amelynek szekrényén oldalt és hátúi hir­detések fölvételére szolgáló végnélküli szalagok vannak elrendezve, melyek a ko­csi járókerekeiről állandó mozgásban tar­tatnak, úgy hogy folytonosan más szövegű hirdetések jelennek meg a néző előtt a ko­csi haladása közben. Azonkívül a kocsi­szekrény falai fölött hirdetésekkel ellá­tott és ugyancsak a járókerekekről haj­tott dobok vannak elrendezve, melyek el­lentétes irányokbaií úgy forgattatnak, hogy a rajtuk lévő hirdetéseik kényelme­sen leolvashatók. A kocsi sajátos alakján és a reklámnak állandó mozgásban tartá­sán kívül a figyelem fölkeltésére még egy további eszköz is van alkalmazva, neveze­tesen az tegyik vagy mindkét keréktengely csapágyai a kerekek középpontjaihoz ké­pest excentrikusan vannak elrendezve, úgy hogy a kocsi haladása közben a ko­csiszekrények egyik vagy mindkét vége fölváltva emelkedő és sülyedő szabályos mozgást végez. i\ találimany szerinti reklámkocsinak egy kiviteli alakja a mel­lékelt rajzon van föltüntetve, amelyen az 1. ábra a kocsi oldalnézetét, a 2. ábra pedig az A—B vonal szerint vett metszetét mutatja. A föltünteíetit kivitelnél az (a) járóke­rekek görbített (b) tengelyekre vannak erősítve. Ehelyett oly kivitel is alkalmaz­ható, amelynél a tengelyek egyenesek, azonban a kerékagyak a kerék középpont­jához képest excentrikus helyzetűek, vagy a kerekek köralak helyett más alakkal bírnak stb:, minthogy ezen kivitelekkel szintén elérhető a kitűzött cél, vagyis a kocsiszekrény egyik vagy mindkét végé­nek elmelkedő és sülyedő mozgásban való tartása. Ha azt akarjuk, hogy a kocsiszek­rény himbálása szabályosan történjék, pl. a szekrény elülső vége mindig akkor fog­lalja el legmagasabb helyzetét, (1. ábra), mikor a szekrény hátsó vége legmélyebb helyzetében van és megfordítva, akkor csaik a két tengelyt kell úgy, összekap­csolni, hogy ez a mozgási viszony állan­dóan megmaradjon. A kocsiszekrény két oldalát egy-egy (cl, c2) végnélküli szalag, hátsó falát pedig a (d) végnélküli szalag alkotja, amely szala­gok az (el, e2) ill. (f) hengerek körül van­nak vezetve. A (cl) szalag hajtására az elülső (b) tengelyről a (gl, hl) szíjtárcsák segélyével forgatott (il) tengely szolgál, amelynek (jl) kúpkereke az alsó (el) henger (ki) kúpkerekével kapcsolódik.

Next

/
Thumbnails
Contents